SIKÇA SORULAN SORULAR

Çifte vatandaşlarımız Türkiye'de doğum yapmaları halinde bu doğumu ilgili nüfus müdürlüğüne bildirerek çocuklarını nüfusa tescil ettirebilirler. Çocuklarının aynı zamanda yabancı ülke vatandaşı olmasını talep eden çifte vatandaşlarımızın ise ilgili ülkenin Türkiye’deki temsilciliğine başvurmaları gerekmektedir.

Türkiye'de reşit olmayan çocuklara yapılan pasaport işlemlerinde anne ve babanın birlikte onayları istenmektedir.

Çocuğunuzun eşinizin pasaportuna kaydedilmesi konusunda ilgili ülke makamlarına başvurmanız gerekmektedir.

Yurdışında bulunuyorsanız doğum bildirimi için çocuğun annesiyle beraber yaşamakta olduğunuz ülkedeki Türk Konsolosluğuna başvurmanız gerekmektedir.

 

Doğum bildirimi için gerekli belgeler şunlardır:

 

Doğum belgesi (Formül A)

 

Şahsınıza ait Nüfus cüzdanı, pasaport

 

Annenin kimliği, pasaportu

 

Annenin doğum belgesi (Formül A)

 

Annenin medeni durumunu gösterir belge (uluslararası ikamet ilmuhaberi)

 

Çocuğu nüfusunuza geçirmek için doğum tescili sırasında ayrıca babalık tanıma belgesi düzenletip imzalamanız gereklidir.

 

Kanunen Türk anne veya babadan olan her çocuğun doğum tescilinin yapılması gerekir. Bu işlem için doğumun meydana geldiği yerden sorumlu dış temsilciliğimize müracaat edilmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için evlilik birliği içinde ya da evlilik birliği dışında doğum tescili sorularının cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

 

NOT:Üke ve temsilcilik nezdinde gerekli olan evrak bilgisi farklılık gösterebilir. Bağlı bulunduğunuz temsilciliğimizden bilgi alabilirsiniz.

Boşanmanız kesinleştikten ve çocuğunuzun velayeti mahkeme tarafından size verildikten sonra, nüfus cüzdani başvurusu dahil çocuğunuza ait her türlü işlemi yaptırabilirsiniz.

Bu işlem için çocuğunuz yurtdışında doğmuşsa doğumdan itibaren 60 gün içinde bulunduğunuz ülkedeki Türk Konsolosluğuna çocuğun annesiyle birlikte doğum bildiriminde bulunmanız gerekmektedir.

Ahval-i şahsiye komisyonuna üye olan ülkelerde bulunan temsilciliklerimizden Formul A, B ve C belgeleri için başvuruda bulunulabilmektedir. Ülkemiz Ahval-i şahsiye komisyonuna üyedir.

Yurtdışında doğan çocukların nüfusa kayıt işlemlerinin, ilke olarak doğumun gerçekleştiği yerin bağlı olduğu bölgeden sorumlu temsilciliğimiz aracılığıyla yaptırılması gerekmekle birlikte, doğumun gerçekleştiği ülkenin dışında başka bir ülkedeki temsilciliğimize yapılacak doğum bildirimi başvurularında izlenecek yöntem, doğumun gerçekleştiği ülkenin Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu’nun 1976 tarihli Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine İlişkin XVI no’lu Sözleşmesi’ne taraf olup olmadığına göre farklılık göstermektedir. Doğum olayı, sözleşmeyi onaylamış bir ülkede gerçekleşmişse, vatandaşlarımızın tescil başvurusunun alınmasında ülke ayırımı gözetilmez. Ancak, doğumun anılan sözleşmeyi onaylamamış bir ülkede gerçekleşmiş olması halinde, ibraz edilen evrak, doğruluğunun tespiti ve doğum tescili için bildirimde bulunmak üzere, doğumun gerçekleştiği ülkedeki ilgili Dış Temsilciliğimize gönderilir.Doğumun gerçekleştiği yerde veya yakınında dış temsilciliğimizin bulunmaması veya herhangi bir nedenle bildirimde bulunulamaması halinde, doğumun gerçekleştiği yerdeki yerel makamlarca düzenlenmiş doğum belgesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte yurt içindeki ilgili Nüfus Müdürlüğüne de bildirim yapılabilir.

Çocuk ile anne arasında soy bağı doğumla kurulur. Çocuk ile baba arasında soy bağı, anneyle evlilik, babalık tanıma veya mahkeme kararıyla kurulur.Evlilik dışında doğan çocuk, anne ve babasının birbirleriyle evlenmesi halinde, kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabi olur.

 

* Evlilik birliği dışında doğan çocuğun babasının, Dış Temsilciliklerimize şahsen başvurarak, babalık tanıma senedi düzenletmek suretiyle çocuğu tanıması mümkündür Şayet baba tanımayı yerel yabancı makamlar önünde (mahkeme, belediye) yaptıysa, yerel makamlarca düzenlenen babalık tanıma senedi ve Türkçe tercümesi ile Dış Temsilciliklerimizde babalık tanıma yapılabilir.

Bekar anneden evlilik birliği dışında doğan çocuklar baba çocuğu tanımamış ise annenin aile kütüğüne, annenin bekârlık soyadıyla kaydedilir. Baba tanımadan bekar annenin soyadıyla annenin nüfus kütüğüne kaydı yapılan çocuk daha sonra resmi bir belgeyle baba tarafından tanınması halinde , babanın soyadıyla babanın nüfus kütüğüne kaydedilir.

Çocuk adına kimlik kartı müracaatı yapabilmek için doğum tescil işleminin gerçekleşmesi gerekmektedir. Pasaport müracaatında ise çocuğa ait bir kimlik kartının olması elzemdir. Bu işlemlerin sırasıyla doğum tescili, kimlik kartı müracaatı ve pasaport müracaatı şeklinde olması gerekir. Hem doğum tescili hem de kimlik kartı müracaatının aynı anda alınabilmesi durumu temsilciliklerin inisiyatifi dahilinde gerçekleşir. Bu sebeple işlem yapacağınız temsilciliğe danışmanız faydanıza olacaktır.

Türkiye’de doğduysanız, kendi ülkenizin Türkiye’deki temsilciliği ile iletişime geçebilirsiniz.

Yurt dışında doğanların doğdukları yer adı ile birlikte ülke adı yazılır ve aile kütüklerine bu şekilde tescil edilir.

Bazı ülkelerde verilen doğum belgelerinin aynı zamanda kimlik belgesi olarak kullanılması ve bu belgelerin ilgili makamlarca ikinci kez verilmemesi nedeniyle, doğum bildiriminin doğum belgesinin aslına göre düzenlenerek talep edilmesi halinde belgenin aslı ilgilisine verilecek; tercüme edilmiş onaylı bir örneği ise doğum özel kütüğünde muhafaza edilecektir.

Hukukumuzda taşıyıcı annelik düzenlenmemiştir. Çocuk ile anne arasındaki soy bağı doğumla kurulur. Hukuki anne doğuran kadındır. Türk medeni kanununa göre doğuran kadının analık sıfatı tersi kanıtlanamaz kesin bir karinedir.

15.05.2015 tarihinden sonra Türk vatandaşlarının canlı doğan birinci çocuğu için 300.-TL, ikinci çocuğu için 400.-TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600.-TL tutarında doğum yardımı yapılacaktır

Söz konusu tutar 2015 yılı için belirlenmiş olup, güncel tutar hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden bilgi alabilirsiniz.

Doğum yardımı annenin sağ ve Türk vatandaşı olması durumunda sadece anneye yapılacaktır.

Yurtdışında yaşayanlar başvurularını Büyükelçilikler ve Konsolosluklar aracılığıyla yapacaktır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

Bu konu hakkında müracaatınız esnasında ilgili temsilciliğimizden bilgi alabilirsiniz.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ve Mavi Kart sahipleri de bu uygulamadan aynı şartlarda faydalandırılacaktır. Yurtdışında bulunan vatandaşlarımız ve Mavi Kartlılar başvurularını Büyükelçilik veya Konsolosluklara şahsen ya da iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapabilirler.

Detaylı bilgi, ücretsiz bilgi için 144 (hafta içi mesai saatlerinde) ve 183 nolu telefon numaralarından ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinden alınabilir. 0312 253 9000 nolu telefon yurtdışından aranabilmektedir.

Doğum Yardımı başvurusu, hesaplaması ve ödemesi, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı/Mavi kartlı olması halinde anne üzerinden yapılır. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı olmaması veya annenin vefat etmiş olması halinde söz konusu işlemler Türk vatandaşı/Mavi kartlı olan baba üzerinden yapılır.

Hayır, Doğum Yardımı başvurusu canlı doğumlar için yapılabilir. Dolayısıyla canlı doğum gerçekleştirmeniz ve ilgili dış temsilciliğimiz veya nüfus müdürlüğünde çocuğunuzun nüfus kayıt işleminin yapılmasının ardından başvuru yapabilirsiniz.

Doğum Yardımı uygulaması 15.05.2015 tarihinde başlamış olup, ilgili mevzuatta yardım programının geçerlilik süresine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Ayrıca 15.05.2015 tarihinden sonra gerçekleşen canlı doğumlar için yapılacak doğum yardımı başvuruları için de herhangi bir son başvuru tarihi gibi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Doğum Yardımı başvurusu, hesaplaması ve ödemesi, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı/Mavi kartlı olması halinde anne üzerinden yapılır. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı olmaması veya annenin vefat etmiş olması halinde söz konusu işlemler Türk vatandaşı/Mavi kartlı olan baba üzerinden yapılır.

Doğum Yardımı başvurusu, hesaplaması ve ödemesi, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı/Mavi kartlı olması halinde anne üzerinden yapılır. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı olmaması veya annenin vefat etmiş olması halinde söz konusu işlemler Türk vatandaşı/Mavi kartlı olan baba üzerinden yapılır.

Kimlik kartı almak için müracaat eden on beş yaşını tamamlayan Türk vatandaşlarının her başvuruda biyometrik verisi alınır. Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır.

İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi yazılı izni ile belirlemesi hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir. Bu durumda talepte bulunan kişi ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soybağı bulunması şartı aranmaz. Kimlik kartı başvurusu esnasında kimlik kartını teslim alacak iki kişinin belirlenmesi istenmektedir.

On beş yaşını tamamlayanların şahsen başvuruları alınarak kimlik kartları kendisine ya da kendisi dışında teslim alacak kişiyi belirlemesi halinde belirlenen kişiye teslim edilir.

Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.

İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi yazılı izni ile belirlemesi hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir. Bu durumda talepte bulunan kişi ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soybağı bulunması şartı aranmaz.

Kimlik kartı başvurusu nüfus cüzdanı / kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.

Kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş, 50 mm x 60 mm boyutlarında ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir.

Kimlik kartı başvurusunda kişinin ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme kaydedilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.

On beş yaşını tamamlamış olanlar için kimlik kartında kullanılmak üzere biyometrik fotoğraf gereklidir. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi veya kimlik kartının seyahat belgesi olarak kullanılacağının beyan edilmesi hâlinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.

Kimlik kartı almak için müracaat eden on beş yaşını tamamlayan Türk vatandaşlarının her başvuruda biyometrik verisi ve imzası alınır. Kimlik kartı talebinde biyometrik verisi ve imzası alınacak kişinin şahsen başvurusu esastır.

Kişilerin nüfus olayları ile ilgili yapılan işlemler anlık olarak KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) üzerinden Kimlik Paylaşım Sistemini kullanan kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığından ve kurum ve kuruluşlarda T.C.kimlik numarası ile iş ve işlemler yürütüldüğünden kimlik kartı yüzeyinde nüfusa kayıtlı olunan yer, medeni hal, kan grubu ve din bilgisi gibi bilgiler kart üzerinde bulunan yonga (çip) içinde yer almaktadır.

Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren yenilenir.

Geçerlilik süresi dolmadan yeni kimlik kartı düzenlenmesi ancak kart veya yonga üzerinde yer alan bilgilerden herhangi birinin değişmesi, kart üzerinde tahrifat, kırılma, elektronik bilgi okumayı engelleyen bir durum olması, kimlik kartı ile elektronik olarak kimlik doğrulama yapılamaması, kimlik kartının kaybedilmesi veya periyodik güvenlik değerlendirmeleri sonucunda kimlik kartının kullanılmasına engel teşkil edecek bir zaafiyetin tespit edilmesi gibi haklı bir nedenle mümkündür.

En kısa sürede bulunulan yer ilçe nüfus müdürlüğüne, yurtdışında ise dış temsilciliklerden birine bilgi verilip kartın pasif duruma getirilmesini sağlamak işlem güvenliği açısından son derece önemlidir.

Yurt içinde yapılan başvuru sonucu düzenlenen kimlik kartları sadece yurt içindeki adreslere teslim edilir, yurt dışına gönderilmez.

Kurumlarda unutulan veya kişiler tarafından bulunan kimlik kartları nüfus müdürlüğüne, Genel Müdürlüğe ya da dış temsilciliğe gönderilir. Nüfus müdürlükleri veya dış temsilcilikler, yeni bir kimlik kartı alınmamış ya da yeni kimlik kartı başvurusunda bulunulmamış ise kimlik doğrulaması yapmak suretiyle kimlik kartının ilgilisine teslim edilmesini sağlar. Kimlik kartı sahibi tarafından yeni bir kimlik kartı alınması hâlinde ise usul ve esaslara göre imha işlemi yapılır.

Alo199 Çağrı Merkezinden veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı ya da e-Devlet uygulaması üzerinden öğrenebilir, takip edebilirsiniz. 

Nüfus kayıt örneğinin her temsilciliğimizden alınabileceği bilgisi vatandaşımıza iletilir. İlgili temsilciliğin sayfasındaki bilgi ve evrak listesi vatandaşımızla paylaşılır. Eğer yoksa konsolosluk.gov.tr adresindeki genel bilgi ve evrak listesi vatandaşımıza aktarılır.

Mevzuata göre Türk anne ve babadan olan çocuklar doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır. Çocuk doğduğunda anne veya baba Türk vatandaşıysa çocuğun nüfus cüzdanı alması gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak ayrıca uyrukluğunda bulunulan ülkenin makamlarına danışılması gerekmektedir.

Mevzuatımıza göre ebeveynlerinden (anne veya baba) sadece biri T.C. vatandaşı olan çocuk/çocuklar doğdukları andan itibaren T.C. vatandaşıdırlar. Çocuk doğduğunda T.C. vatandaşı olan ebeveynin (anne veya baba) ilgili dış temsilciliğe doğum tescili başvurusu yapması gerekmektedir.

Mevzuat gereği Mavi Kartlar soyadı değişikliği nedeniyle değiştirilmemektedir. Bu nedenle Türkiye’deki işlemlerinizde Mavi Kartınızla birlikte evlilik cüzdanınızı da göstermeniz yeterlidir.

T.C. kimlik kartı; vize muafiyeti olup anlaşma yapılan ülkelere gerçekleştirilecek seyahatlerde seyahat belgesi olarak kullanılabilmektedir. Vize muafiyeti olmayan ülkeler için geçerli bir pasaport hamili olunması gerekmektedir. 

Vize muafiyeti olup kimlik kartı ile seyahat edilebilen ülkelerle yapılan anlaşmalarda geçici kimlik belgesi ile ilgili bir hüküm bulunmadığından Geçici Kimlik Belgesi, Seyahat Belgesi olarak kullanılmamaktadır.

üfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır.

Yerleşim yeri ve diğer adresi aynı olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler. Vekâletname ibraz edenler de kişilerin adresleri ile ilgili bildirimde bulunabilirler.

Ahval-i şahsiye komisyonu üye olan ülkelerde bulunan temsilciliklerimizden Formul A, B ve C belgeleri alınabilmektedir.

Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen kararların aile kütüğüne tesciline ilişkin başvurular; tarafların bizzat veya kanuni temsilcileri ya da vekilleri aracılığıyla yapılır. Başvuru esnasında tarafların yetkili merci huzurunda birlikte hazır olmaları zorunlu değildir. Taraflar başvurularını aynı anda birlikte veya ayrı zamanlarda yapabilir. Tarafların birlikte başvurmamaları halinde her iki müracaat tarihi arasındaki süre doksan günü geçemez. Aynı anda birlikte müracaat edilmemesi halinde, taraflar farklı bir başvuru makamına başvuru yapamaz gerekmektedir.

Yabancı ülke makamlarınca verilen vesayet tayin kararlarına ilişkin olarak ancak Türk mahkemelerinden tanıma-tenfiz kararı alınması halinde işlem yapılacaktır.

Türk vatandaşlarından, son haber alınma tarihi üzerinden 5 yıl geçmesi durumunda, kişiler hakkında gaiplik kararı çıkartılarak nüfus kütükleri kapatılmaktadır. Hakkında gaiplik kararı çıkartılmış olması nedeniyle nüfus kayıtları kapatılmış olan kişilerin temsilciliklerimize şahsen başvuru yaparak hayatta olduğunu bir kimlik belgesiyle ispatlaması istenecektir. Bu nedenle vatandaşın temsilciliğimize yönlendirilmesi gerekmektedir.

Ad ve/veya soyadı değişikliğine ilişkin müracaatlar 24/12/2022 tarihinde mesai saati bitimine kadar konsolosluklardan kabul edilecektir. Başvurular şahsen bağlı bulundukları temsilciliğe yapılacaktır.İlgili tarihten sonra ad ve/veya soyad değişikliği yaptırmak isteyen bir vatandaşlarımız mahkeme kararı ile bu işlemi yaptırabilirler.

Mahkeme kararı olmadıkça aile kütüğünün hiçbir kaydında düzeltme yapılamaz veya değiştirilemez. Ancak dayanak belgelerindeki( doğum kayıt örneği vb.) bilgilerin aile kütüklerine işlenmesi sırasında yapılmış bir maddi hata söz konusu ise bu konuda ilgili temsilciliğe başvuru yapılabilir.

Aksi takdirde aile kütüğünün herhangi bir kaydında düzeltme veya değişiklik, mahkeme kararı ile yapılır.

Vatandaşlarımızın adres değişikliklerini 20 iş günü içerisinde temsilciliklerimize bildirmeleri gerekmektedir.

ABD, Kanada, Avustralya ve Rusya gibi geniş yüz ölçüme sahip ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için iadeli taahhütlü posta veya kargo ile iletilen adres beyan formlarına temsilciliklerimizce işlem yapılmaya 11.09.2019 tarihinden itibaren başlanmıştır.

Anılan ülkeler dışında adres beyanı yapacak olan vatandaşlarımızın temsilciliklerimize şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Hatalı üretim, yazım ve yonga arızası tespit edilen kimlik kartları bedel alınmadan yenilenir.

Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararların aile kütüğüne tesciline ilişkin başvurular yurt içinde ilgili nüfus müdürlükleri ve yurtdışında temsilciliklerimizce alınmaktadır. Vatandaşımızın bu işlem için ülkemizde ayrıca dava açması gereği ortadan kalkmıştır. Başvurular tarafların bizzat kendileri veya kanuni temsilcileri ya da vekilleri aracılığıyla yapılır. Başvuru esnasında tarafların yetkili merci huzurunda birlikte hazır olmaları zorunlu değildir. Taraflar başvurularını aynı anda birlikte veya ayrı zamanlarda yapabilir. Tarafların birlikte başvurmamaları halinde her iki müracaat tarihi arasındaki süre doksan günü geçemez. Aynı anda birlikte müracaat edilmemesi halinde, taraflar farklı bir başvuru makamına başvuru yapamaz.

Bulunulan ülkenin mevzuatı izin verdiği takdirde İki Türk vatandaşının Konsolosluklarda evlenmeleri mümkündür. Öncelikle evlenecek şahısların Nüfus Müdürlüğünden Evlenme Ehliyet Belgesi almaları gerekmektedir. Nüfus Müdürlüğünce bu belgenin alt kısmına yurtdışında evlenileceğine dair not düşülmesi gerekmektedir. Ayrıca, eşlerin Türkiye’de bir sağlık kurumundan evlenmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlıklarının olmadığını gösteren sağlık raporu, ikametgah belgeleri, nüfus cüzdanları, pasaportları, üçer adet vesikalık fotoğrafları, vukuatlı nüfus kayıt örnekleri ve nikah şahitlerinin (nikah şahitleri de Türk vatandaşı olmalıdır) nüfus cüzdanı fotokopileri de gereklidir. Daha sonra, ilgili Konsoloslukla görüşülerek randevu alınmalıdır.

Türk Konsolosluklarında yalnızca Türk vatandaşlarının evlilik işlemleri yapılmaktadır.

Konsolosluk görevlilerinin nikah kıyma yetkisi yalnızca Konsolosluk binası içinde geçerlidir. Konsolosluk binaları dışında gerçekleştireceğiniz nikah işlemleri için ilgili ülke makamlarıyla irtibata geçiniz.

Bir Türk ile yabancı uyruklu bir şahsın Türkiye’de nikah işlemlerinde genel olarak aşağıdaki belgeler istenmekle beraber kesin yanıt için nikahın kıyılacağı yerdeki Evlendirme Memurluğu ile temas edilmesi yararlı olacaktır.

Nüfus Kayıt Örneği: Nüfus Müdürlüklerinden alınacaktır.

5 adet vesikalık fotoğraf: fotoğraflar Evlenme Yönetmeliğine uygun, (Başörtülü fotoğraflar alın ve çene açıkta olmak şartıyla) renkli ve son 6 ay içinde çektirilmiş olmalıdır. Bilgisayarla çoğaltılmış fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir).

Evlenme Beyanı (2 Adet): Medeni hal bölümüne “bekar”, “dul” veya “boşanmış” şeklinde uygun olan yazılacaktır. Dul ise eşinin ölüm tarihi, boşanmış ise boşanma kararının kesinleşme tarihi gün - ay - yıl olarak yazılacaktır. (Kadın dul veya boşanmış ise, evlenebilmesi için 300 günlük bekleme (iddet) süresinin geçmesi gerekmektedir. Bu süre tamamlanmamışsa, iddet süresinin kaldırılması için Aile Mahkemesi’nden Mahkeme Kararı alınması gerekmektedir.

Nüfus Cüzdanı: Başvuru sırasında aslı ve arkalı önlü fotokopileri getirilecektir. Fotoğrafsız Nüfus Cüzdanı kabul edilmemektedir.

Sağlık Raporu: Türkiye’deki bir sağlık kurumundan alınabilir.

Yabancı Uyruklu Kişi: Türkiye’de yasıyorsa ülkesinin Konsolosluğundan, yurtdışında yasıyorsa ülkesindeki ilgili makamlardan alacağı çok dilli Evlenme Ehliyet Belgesi ve Doğum Kayıt Örneği, boşanmışsa açıklamalı Evlenme Kayıt Örneği, dulsa vefat eden eşine ait açıklamalı Ölüm Kayıt Örneği, İkametgah Belgesi, Pasaport aslı ve fotokopilerini (noter tasdikli) Evlendirme Memurluğuna ibraz edecektir. Evlenmek isteyen yabancı Türkçe bilmiyorsa müracaat sırasında ve nikah sırasında tercüman bulunduracaktır.

Nüfus Müdürlüklerinden alınacak Evlenme Kayıt Örneği (Formül B) ilgili ülke makamlarına ibraz edilmelidir. Evlenmeden önce, mutlaka ilgili ülke makamlarından bilgi alınması tavsiye olunur.

Evlenmeden önce ilgili ülke temsilciliklerinden bilgi alınması tavsiye olunur.

Yurtdışında Türk vatandaşı kadın ve erkek veya bir Türk vatandaşı ile bir yabancı, bulundukları ülkenin evlendirmeye yetkili makamları huzurunda evlenebilir. Böyle bir evlenme, “Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olmak ve butlanla batıl olmayı gerektiren bir sebep bulunmamak kaydıyla” geçerlidir.Bu evliliklerin tescili kocanın, kocanın yabancı olması halinde kadının en geç otuz gün içerisinde evlenmeyi yapan yabancı makamdan alınan belgeyi o yerdeki dış temsilciliğimize ibraz etmesi veya dış temsilciliğe göndermesi suretiyle yapılır. Beyanı alan dış temsilcilik evlenme bildirimini usulüne göre düzenleyerek aile kütüklerine tescil eder.O yerde dış temsilcilik bulunmadığı veya dış temsilciliğe bildirimde bulunulamadığı takdirde, evlenme bildirimi; yabancı makamlardan alınan evlenme belgesinin Türkçeye çevrilip usulüne göre onaylanmış ve Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki tasdik birimince onaylanmış olması şartıyla yurt içinde nüfus müdürlüğüne ibraz edilmesi suretiyle de yapılabilir.

Sözkonusu evliliğin Türkiye’de tescil edilebilmesi için nikahın yapıldığı ülkedeki Türk Konsolosluğuna evlilik bildiriminde bulunulması gerekmektedir. Gerekli belgeler şunlardır:

Yabancı uyruklu eşin uluslararası doğum belgesi (Formül A),

Uluslararası evlenme belgesinin aslı

Eşlerin nüfus cüzdanlarının asılları,

Yeni Nüfus Cüzdanında kullanılmak üzere, son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli fotoğraf. (Fotoğrafların hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayarla çoğaltılmış fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir. Başörtülü fotoğraflar Evlenme Yönetmeliği uyarınca alın ve çene açıkta olmak şartıyla kabul edilmektedir.) - Sağlık Raporu: Türkiye’deki bir sağlık kurumundan alınabilir.

Türkiye'de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler. Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye'deki temsilcilikleri önünde evlenebilecekleri gibi, Türk makamları önünde de evlenebilirler. Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilir ve Evlendirme Yönetmeliğinin Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki hükümleri yabancılar için de uygulanır.

Türkiye'de gerçekleşen boşanmalar evliliğin yapıldığı ülke makamlarına da bildirilmelidir. Evliliğin yapıldığı ülkede verilen boşanma kararlarının Türkiye’de de geçerli olabilmesi içinse Yabancı ülke makamlarınca verilen boşanma kararların aile kütüğüne tesciline ilişkin yurt içinde ilgili nüfus müdürlükleri ve yurtdışında temsilciliklerimize başvuruda bulunulabilir. Vatandaşımızın bu işlem için ülkemizde ayrıca tanıma-tenfiz davası açma zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Başvurular tarafların bizzat kendileri veya kanuni temsilcileri ya da vekilleri aracılığıyla yapılır. Başvuru esnasında tarafların yetkili merci huzurunda birlikte hazır olmaları zorunlu değildir. Taraflar başvurularını aynı anda birlikte veya ayrı zamanlarda yapabilir. Tarafların birlikte başvurmamaları halinde her iki müracaat tarihi arasındaki süre doksan günü geçemez. Aynı anda birlikte müracaat edilmemesi halinde, taraflar farklı bir başvuru makamına başvuru yapamaz.

Evet. Bunun için gerekli belgeler şunlardır:

Sözkonusu yabancı uyrukluyla evleneceğinizi, bunun için kendisini Türkiye'ye davet ettiğinizi, Türkiye'de iaşe ve ibate masraflarını karşılayacağınıza ilişkin noter huzurunda hazırlanacak taahhütname (bu taahhütnamenin yabancı uyruklunun ülkesindeki Büyükelçiliğimize/Başkonsolosluğumuza fakslanması, aslının da evleneceğiniz kişiye gönderilmesi gerekmektedir.

Bu aşamadan sonra evleneceğiniz şahıs Büyükelçiliğimize vize başvurusunda bulunmalıdır. Sözkonusu kişi Türkiye'den sınırdışı edildiği için durumu Türkiye’deki ilgili makamlar tarafından araştırılacak, uygun görüldüğü takdirde kendisine vize verilecektir.

Evlilik işlemleri için ayrıca Yabancı uyruklu kişinin kendi ülke makamlarından alacağı onaylı Evlenme Ehliyet Belgesi ve

Yabancı uyruklu kişinin kendi ülke makamlarından alacağı Uluslararası Doğum Belgesi aslı (Formül A) ibrazı zorunludur.

Konuyla ilgili olarak, ayrıca Türkiye’de evlenmeyi düşündüğünüz yerleşim yerindeki evlendirme memurluğuyla irtibata geçmeniz faydalı olacaktır.

İki Türk vatandaşının Başkonsolosluklarımızda veya Büyükelçiliklerimizin Konsolosluk Şubelerinde evlenmeleri mümkündür. Öncelikle evlenecek şahısların Nüfus Müdürlüğünden Evlenme Ehliyet Belgesi almaları gerekmektedir. Nüfus Müdürlüğünce bu belgenin alt kısmına yurtdışında evlenileceğine dair not düşülmesi gerekmektedir. Ayrıca, eşlerin Türkiye’de bir sağlık kurumundan evlenmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlıklarının olmadığını gösteren sağlık raporu, ikametgah belgeleri, nüfus cüzdanları, pasaportları, üçer adet vesikalık fotoğrafları, vukuatlı nüfus kayıt örnekleri ve nikah şahitlerinin (nikah şahitleri de Türk vatandaşı olmalıdır) nüfus cüzdanı fotokopileri de gereklidir. Daha sonra, ilgili dış temsilciliğimizle görüşülerek randevu alınmalıdır. (Ayrıca Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İsviçre, Arjantin, Şili, ve Avustralya dış temsilciliklerimizde evlendirme yetkisi vermemektedir).

Dış temsilciliklerimizde yalnızca Türk vatandaşlarının evlilik işlemleri yapılmaktadır (Taraflardan her ikisinin de sadece Türk vatandaşı olması şartı vardır. Ayrıca Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İsviçre, Arjantin, Şili, ve Avustralya dış temsilciliklerimize bu ülkelerde evlendirme yetkisi vermemektedir).

Dış temsilcilik görevlilerinin nikah kıyma yetkisi yalnızca dış temsilcilik binası içinde geçerlidir. Dış temsilcilik binaları dışında gerçekleştireceğiniz nikah işlemleri için ilgili ülke makamlarıyla irtibata geçiniz.

İlgili mevzuat gereğince sağlık raporu ibraz edilmemesi durumunda evlenme yapılamaz.

Fahri Konsolos veya Başkonsolosların nikah kıyma yetkisi yoktur.

Yabancı yerel makamlar huzurunda evlenecek olan çiftler Dış Temsilciliğimize şahsen gelerek yabancı makamlara evlilik başvurusu için sunulmak üzere “evlenme ehliyet belgesi” alabilir.

Evlenme ehliyet belgesi müracaatını çiftin birlikte yapması gerekmektedir

Her iki tarafın sadece Türk vatandaşı olması ve bulunulan ülke mevzuatının izin vermesi durumunda evlendirme yetkisi bulunan temsilciliklerimize evlilik için müracaat edilebilir.

Evlenme tescili işleminin ilke olarak evliliğin yapıldığı yerin bağlı olduğu bölgeden sorumlu Dış Temsilciliğimize başvurularak yapılması gerekmekle birlikte, evliliğin gerçekleştiği ülkenin dışında başka bir ülkedeki Temsilciliğimize yapılacak evlilik bildirimi başvurularında izlenecek yöntem, evliliğin gerçekleştiği ülkenin Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu’nun 1976 tarihli Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine İlişkin XVI no’lu Sözleşmesi’ne taraf olup olmadığına göre farklılık göstermektedir. Evlilik, sözleşmeyi onaylamış herhangi bir ülkenin yerel makamı huzurunda gerçekleştirilmişse, vatandaşlarımızın tescil başvurusunun alınmasında ülke ayırımı gözetilmez. Ancak, evliliğin anılan sözleşmeyi onaylamamış bir ülkenin yetkili makamı huzurunda gerçekleşmiş olması halinde, ibraz edilen evrak, doğruluğunun tespiti ve evliliğin tescili için bildirimde bulunmak üzere, evliliğin gerçekleştiği ülkedeki ilgili Dış Temsilciliğimize gönderilir.

Nikâh şahitleri yabancı ülke vatandaşı olabilir. Ancak Türkçeyi bilmeleri ve anlamaları gerekmektedir.

Evlilik tescil işlemi sonrasında Aile Cüzdanı çıkartılması zorunlu değildir.

Evlendirme memurunun mal rejimi sözleşmesini yapma yetkisi bulunmamaktadır. Evlendirme memurları sadece evlendirme başvurusu sırasında, evleneceklerin hangi mal rejimini seçtiklerine dair varsa yazılı başvuruları alınabilir.

Vatandaşlık durumu düzgün olmayanlar kütüğüne kayıtlı saklı nüfuslara Evlenme Ehliyet Belgesi düzenlenmektedir. Ancak Akrabalık bağının tespiti sistem tarafından yapılamadığından bu husus ilgili nüfus personeli tarafından nüfus kayıtları sorgulanarak gerçekleştirilecektir.

6 çocuktan fazla çocuk Uluslararası Aile Cüzdanına kayıt edilememektedir. Bu durumda ikinci bir aile cüzdanı düzenlenmelidir.

1 Kasım 2016 tarihiyle birlikte kullanılmaya başlanan biyometrik veriyi haiz yongalı (çipli) pasaportlar için şahsen başvuru gereklidir. Yeni tip pasaportlar 10 yıllık olup, temdit imkanı bulunmamaktadır.

Pasaport işlemleri şahsen yapıldığından eşinizin pasaportunu sizin yaptırma imkanınız bulunmamaktadır.

Yasal yollardan yurt dışına çıktıkları tespit edilen ve haklarında herhangi bir arama kararı bulunmayan vatandaşlarımıza pasaport düzenlenebilmektedir.

1 Kasım 2016 tarihi itibarıyla kullanımda olan biyometrik veri içeren yeni tip pasaportlar için süre uzatımı yapılmamaktadır. Eski pasaportun kullanım süresinin dolmadığı kayıp-çalıntı pasaport başvurularında bu pasaportun süresi yeni pasaporta aktarılabilmektedir.

Yürülükte olan mevzuat ve yeni tip pasaportların özellikleri gereği pasaportların süresi bitince yeni pasaport başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Yeni pasaport başvurusu için renkli biyometrik fotograf gerekmektedir.

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi, Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf, Çalışan kamu görevlileri ve ihracatçılar için hususi damgalı pasaport talep formu, “Emeklilik veya çekilme nedenleri ile görevinden ayrılanlar için bir defaya mahsus kadro durumunu gösterir elektronik veya ıslak imzalı resmi yazı (Bu belgeyi kişiler son görev yaptıkları kurumlarından almaları gerekmektedir.)”Birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanları için; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığından alınan durumlarını gösterir resmi yazı,

Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,

Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak çocuklar için; "Öğrenci Belgesi" (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hususi damgalı pasaport verilir.)

Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için "Sağlık Kurulu Raporu"

Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

Başvuru öncesinde pasaport defter bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir. Hususi damgalı pasaportlar harçtan muaftır.)

Yurtdışına turistik amaçlı giden emekli sandığına tabi sigortalıların yurt dışında (Almanya ve KKTC hariç) turistik amaçla bulundukları sırada sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin bedeller Kurumca karşılanmamaktadır.

 

Ancak Almanya’da turistik amaçlı bulunanların 26 Kasım 2012 tarihinden sonraki tedavi giderleri ikili sosyal güvenlik sözleşmesi hükümlerine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunanların ise 6495 sayılı torba kanunla getirilen düzenleme doğrultusunda tedavi giderleri Kurumca belirlenen usul ve esaslar dahilinde ödenmektedir.

Hususi pasaport almaya hak sahiplerinin reşit olup hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar hususi damgalı pasaport düzenlenmektedir.

Kendilerine ait pasaportları varsa ve anne veya babaları tarafından havayolu şirketinin bilgilendirilmesi şartıyla 18 yaşından küçükler tek başlarına seyahat edebilirler. Ancak bazı ülkeler 18 yaşından küçüklerin yalnız seyahat edebilmeleri için anne veya babanın muvafakatını da isteyebilmektedir. Bu konuda kesin bilgi için ilgili ülke temsilcilikleriyle irtibata geçilmesi yararlı olacaktır.

.Süresi dolmuş pasaportla seyahat edilmesi mümkün değildir.

Yurtiçinde İl veya İlçe Nüfus Müdürlüklerine yurtdışında ise Dış Temsilciliklere başvuru yapılarak gerekli güncelleme işlemi yapılması gerekmektedir.

Yurtdışında pasaportun kaybı durumunda ilgili dış temsilciliğimize bildirimde bulunulması ve yeni pasaport başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Başvurunuz sırasında yerel makamlarca düzenlenen kayıp-çalıntı bildiriminin yanınızda bulunması faydalı olacaktır. Bu süre içinde Türkiye seyahat etmek istediğiniz takdirde adınıza Geçici Pasaport düzenlenmesi mümkündür. Türkiye’den tekrar yurtdışına çıkabilmeniz için ikamet ettiğiniz yerleşim yerinin bağlı olduğu İl Nüfus Müdürlüğü’ne başvurarak yeniden pasaport çıkartmanız gerekmektedir.

Yurtdışı seyahatlerinizde sınır kapılarında herhangi bir sorunla karşılaşmamak için kendiniz bir müdahalede bulunmayıp doğrudan dış temsilciliklerine başvurmanız gerekmektedir. Pasaportunuzun seyahat edemeyecek şekilde zarar görmüş olması durumunda temsilciliklerimizden yeni pasaport başvurusunda bulunabilir veya acilen seyahat etmeniz gerekmesi durumunda adınıza geçici seyahat belgesi düzenlenebilir.

Eski pasaportunuzun ilgili sayfaları iptal edilerek tarafınıza geri verilmektedir.

Pasaport fotokopisiyle seyahat edilmesi mümkün değildir

Pasaportun süresi bitmesi durumunda şahsen yeni pasaport müracaatında bulunulması gerekmektedir.

Geçici pasaport, pasaportun kaybı, pasaportun geçerlilik süresinin sona ermesi, Türkiye’ye sınırdışı edilme ve Dış Temsilciliklerimiz tarafından yapılacak değerlendirmeye göre acil durumlarda (sağlık sorunu, bir yakınının vefatı gibi) düzenlenmektedir.

 

Geçici pasaport, adına düzenlendiği kişinin yalnızca Türkiye’ye veya mukim olduğu (yaşadığı-ikamet ettiği) yere seyahat etmesini sağlar.

 

Geçici pasaport ilke olarak bir ay geçerlilik süreli düzenlenmekle birlikte, seyahat güzergahındaki ülkelerden en az birinin daha uzun süreli pasaport taşıma koşulu araması gibi istisnai durumlarda en fazla bir yıl geçerlilik süreli olarak düzenlenebilir.

 

Geçici pasaport tek yönlü bir pasaport niteliğinde olup, dönüşü sağlamaz ve seyahat sonunda geçerliliğini yitirir. Geçici pasaport kullanımı sonrası seyahatler için Türkiye’den ya da ikamet edilen ülkedeki Dış Temsilciliğimizden yeni pasaport başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Geçici pasaport için pasaport defter bedeli veya harç tahsil edilmez.

 

Gerekli Belgeler:

- 5cm x 6cm ebadında, arka fonu beyaz, düz bakılmış (Biometrik) 1 adet fotoğraf

- Kimlik Kartı

- Kaybından başvurularda polisten tutanak gerekmektedir.

Başvuruda ibraz edilen eski pasaportlar, vize veya oturum izni bulunan sayfaları iptal edilmeden hamiline teslim edilir. Genel olarak ifade etmek gerekirse süresi dolmuş bir pasaportta bulunan geçerli bir vize, üzerine iptal damgası vs. basılarak geçersiz kılınmadığı müddetçe geçerlidir ve pasaportla birlikte ibraz edilebilir. Ancak vize rejimleri ülkeden ülkeye değişmektedir.

 

Bu nedenle, seyahatlerinizden önce vize konusunda ilgili ülke temsilciliklerine danışarak bilgi almanız en doğru yöntem olacaktır.

Pasaport Türleri

1) Umuma Mahsus Pasaport ( bordo renkte),

2) Hususi Damgalı Pasaport (yeşil renkte),

3) Hizmet Damgalı Pasaport (gri renkte),

4) Diplomatik Pasaport ( siyah renkte) (Dışişleri Bakanlığınca verilmektedir.),

5) Geçici Pasaport (Pembe renkte) (Dış Temsilciliklerce verilmektedir.),

6) Yabancılara Mahsus Pasaport (Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilmektedir.) olmak üzere 6 tip pasaport bulunmaktadır.

Umuma Mahsus Pasaportlar

Hizmet, hususi veya diplomatik pasaport başvurusu için 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda belirtilen şartları taşımayan kişiler umuma mahsus pasaport başvurusunda bulunabilirler.

Hususi Pasaportlar

Hususi pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski Bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir.Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi pasaport verilir.Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür pasaport verilir. Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasaport verilmesi mümkündür.Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar,yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.

Hizmet Pasaportları

Hizmet Pasaportları, Hükümetçe, Özel İdarelerce veya Belediyelerce resmi vazifeyle dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alınanlara, Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere verilir.

Hizmet damgalı pasaport alanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar,yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport verilir.

Diplomatik Pasaportlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına,eski başbakanlar, eski cumhurbaşkanı yardımcıları ve eski bakanlara, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterine, Bakan yardımcıları ile Diyanet İşleri Başkanına, Valilere, Büyükşehir Belediye başkanlarına, Büyükelçi unvanını almış olanlar ile Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanına, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanına ve bu Başkanlığın yurtdışındaki Program Koordinasyon Ofisi sorumlusuna, Cumhurbaşkanlığı üst düzey görevlilerine, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, din hizmetleri koordinatörlerine, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya millletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere verilir. Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar,yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli diplomatik pasaport verilir.Diplomatik pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi değildir.

Umuma mahsus pasaport başvurusu için gerekli belgeler

Nüfus cüzdanının aslı (TC Kimlik numaralı)

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik vesikalı fotoğraf (yurt dışı başvurular için 1 adet yeterlidir)

Varsa daha önceden alınmış pasaportlar

Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont (yurt dışında, başvurulan konsolosluğa yatırılmaktadır)

Pasaport harç bedelinin yatırıldığına dair dekont (yurt dışında, başvurulan konsolosluğa yatırılmaktadır)

Başvuru sahibinin durumuna göre talep edilebilecek diğer belgeler.

Belirtilen miktarlar 2020 yılı için geçerli olup, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca güncellenmektedir.

 

Süre Harç ** Defter Toplam

6 Ay 208,30 TL 160,00 TL 368,30 TL

1 Yıl 304,40 TL 160,00 TL 464,40 TL

2 Yıl 497,00 TL 160,00 TL 657,00 TL

3 Yıl 705,90 TL 160,00 TL 865,90 TL

4-10 Yıl 994,80 TL 160,00 TL 1154,80 TL

**Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.

Pasaportların kimlik sayfasında meslek hanesi bulunmamaktadır. Bu nedenle, Pasaportlara meslek yazılmamakta ve mesleğe ilişkin belge gerekmemektedir. Meslek bilgisi, yalnızca istatistik amaçlı olarak başvuru sırasında beyana göre alınmaktadır.

Başvuru işlemi, sistem ve temsilciliklerimizin yoğunluğuna göre, ortalama olarak 5-10 dk. içinde tamamlanmaktadır. Başvuru sırasında alınan bilgiler yaklaşık 30 saniye içinde güvenlikli elektronik ortamda tanzim merkezine iletilmekte ve kişiselleştirme (baskı/yazım) sırasına girmektedir.

Yedi yaşını tamamlayan her başvuru sahibinin biyometrik verisi, oniki yaşını tamamlayanların biyometrik verisi ve imzası alınır.

www.konsolosluk.gov.tr sitesinden eşinizin veya çocuklarınızın Pasaport başvuruları için gerekli randevuyu alabilirsiniz. Ancak Pasaport başvurusunda biyometrik veri alındığından şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.

Pasaportlarda refakat hanesi bulunmamakta olup, her kişi için ayrı pasaport düzenlenmektedir.

Pasaportların kimlik sayfasında meslek hanesi bulunmamaktadır. Bu nedenle, e-Pasaportlara meslek yazılmamakta ve mesleğe ilişkin belge gerekmemektedir. Meslek bilgisi, yalnızca istatistik amaçlı olarak başvuru sırasında beyana göre alınmaktadır.

Hususi ve hizmet pasaportu; yurt içinde İçişleri Bakanlığının vereceği yetkiye göre Valilikler, yurt dışında ise İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının talimatı ile dış temsilcilikler vermeye yetkilidir.

15 yaşından küçük çocukların Pasaport başvuruları için fotoğraflı nüfus cüzdanı talep edilmemektedir ancak bu nüfus cüzdanlarında T.C. Kimlik numarası bulunmalıdır. Üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanları başvuru sırasında kabul edilmemektedir.

Biyometrik vesikalık fotoğraflar, standartları ICAO tarafından belirlenen ve Makinede Okunabilen Seyahat Belgelerinde kullanılan yüksek kaliteli, belli ölçüleri ve özellikleri olan ve yüz biyometrisinin tespit edilebildiği fotoğraflardır. ICAO standartlarına göre üretilen e-Pasaportların kimlik sayfasında fotoğraf bölümü için ayrılan bölümün ebatları 35 mm. X 45 mm. olacak şekilde belirlenmiştir.ICAO standartlarına göre üretilen e-Pasaportların kimlik sayfasında fotoğraf bölümü için ayrılan bölümün ebatları 35 mm X 45 mm olacak şekilde belirlenmiştir. Ancak başvuru sırasında kullanılacak fotoğrafların tarayıcı tarafından algılanabilmesi için mutlaka 35 mm x 45 mm ebatından büyük olması gerekmektedir. Bu nedenle, biyometrik özellikte olması şartıyla,İçişleri Bakanlığı tarafından tavsiye edilen vesikalık fotoğraf ebatı 50 mm x 60 mm olarak belirlenmiştir . Aksi takdirde, başvuru tamamlanamamakta veya başvuru tamamlansa bile bu pasaportlar tanzim sırasında kalite kontrolden geçemediği için iptal edilebilmekte, bu durumda da yeniden başvurmanız gerekebilmektedir. Bu nedenle, çektirmiş olduğunuz biyometrik fotoğrafların 35 mm x 45 mm ebadında kesilmemesi hususunun fotoğrafçılara muhakkak hatırlatılması gerekmektedir.

ICAO mevzuatı ve Pasaport Kanunu uyarınca tüm Pasaportlarda fotoğraf bulunması zorunludur.

Teorik olarak kimliğinizin tespit edilmesine engel olmayacak ölçüde yapılan rötuşlar bir sorun teşkil etmeyecektir. Ancak seyahat edeceğiniz ülkenin sınır makamları tarafından kimlik tespitinin kolayca yapılabilmesi ve işlemlerinizin kısa sürede tamamlanması için rötuşsuz fotoğraflar tercih edilmelidir.

Hayır. Biyometrik fotoğrafınızı dilediğiniz kıyafetinizle çektirebilirsiniz. Bununla birlikte, gözler açık konumda alın, yüz, çenenin açık olduğu ve renkli cam ya da güneş gözlüğü kullanılmayan yüz biyometrisinin tespit edilebildiği fotoğraflar kabul edilmektedir. Fotokopi, bilgisayarda çoğaltılan veya biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmemektedir.

Yurtdışında yaşayan başvuru sahiplerinin Pasaportları bu aşamada yalnızca başvuru merkezlerinde (Büyükelçiliklerin Konsolosluk Şubeleri ve Başkonsolosluklar) bizzat başvuru sahibinin kendisine (çocuklar için veli, vasi kanuni temsilci) teslim edilmektedir.

Yurt içinde yaşayanların eski pasaportları Pasaport başvuruları sırasında iptal edilecek ve başvuru sahibinin Pasaportunu alması için tekrar başvuru merkezine gelmesine gerek kalmayacaktır.

Öte yandan, bilindiği gibi yurtdışında pasaport aynı zamanda kişinin kimliği yerine de geçmekte ve birçok resmi işlemde kullanılmaktadır. Bu nedenle, e-Pasaport başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın başvurusu sonuçlanıp yeni pasaportlarını alıncaya kadar geçecek süre içinde pasaportsuz kalmalarını önlemek amacıyla mevcut pasaportları başvuru sırasında iptal edilmeyecektir. Yeni pasaport, başvurulan temsilciliğe ulaştığında başvuru sahibi misyona davet edilecek ve eski pasaportun işlem sayfaları iptal edildikten sonra Pasaportu iptal edilmiş eski pasaportla birlikte başvuru sahibine imza karşılığında teslim edilecektir.

Bu nedenle, yurtdışında yaşayan başvuru sahiplerinin Pasaportlarının yalnızca başvuru merkezlerinde (Büyükelçiliklerin Konsolosluk Şubeleri ve Başkonsolosluklar) teslim edilmesi öngörülmektedir.

Bilindiği gibi yurtdışında pasaport aynı zamanda kişinin kimliği yerine de geçmekte ve birçok resmi işlemde kullanılmaktadır. Bu nedenle, Pasaport başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın başvurusu sonuçlanıp yeni pasaportlarını alıncaya kadar geçecek süre içinde pasaportsuz kalmalarını önlemek amacıyla mevcut pasaportları başvuru sırasında iptal edilmeyecek, vatandaşlarımız e-Pasaportlarını teslim alıncaya kadar mevcut pasaportlarını kullanabileceklerdir.

Bu nedenle, yurtdışında yaşayan başvuru sahiplerinin e-Pasaportlarının yalnızca başvuru merkezlerinde (Büyükelçiliklerin Konsolosluk Şubeleri ve Başkonsolosluklar) teslim edilmesi öngörülmektedir.

Başvuru sırasında alınan bilgiler yaklaşık 30 saniye içinde güvenlikli elektronik ortamda tanzim merkezine iletilmekte ve kişiselleştirme (baskı) sırasına girmektedir. Pasaportların kişiselleştirilme işlemi başvurunun yapıldığı gün içinde sonlandırılmaktadır. Kişiselleştirilmiş Pasaportların yurtiçinde doğrudan başvuru sahiplerinin adreslerine 2-3 günlük bir sürede teslim edilmesi öngörülmektedir.Yurt dışından yapılan başvurularda ise Pasaportlar tanzim merkezinden yurt dışı başvuru merkezlerine (Büyükelçilikler, Başkonsolosluklar) gönderilecek ve başvuru sahiplerine bu merkezlerde teslim edilecektir. Pasaportların yurt dışı başvuru merkezlerine 5-7 gün içinde ulaştırılması öngörülmektedir.Sonuç olarak, e-Pasaportların başvuru sahibine yurtiçinde ortalama olarak 3-4 günde; yurt dışında 6-8 günde ulaştırılması öngörülmektedir. Ancak bu süre ülkelerin posta sistemine göre değişiklik arz edebilir.

Ergin kişilerin pasaportları kendisine ya da kendisi dışında başvuru esnasında belirlediği kişiye teslim edilir. Ergin olmayan ve kısıtlıların pasaportları ise; veli, vasi, kayyum ya da bunların başvuru esnasında belirlediği kişiye teslim edilir.

Kişisel bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de Pasaportlar merkezi tanzim biriminde düzenlenmektedir.

Üretim aşamasından sınır noktalarındaki politika ve uygulamalara kadar Pasaport sisteminin her aşamasında görünür ve gizlenmiş güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Ülkemizdeki Pasaport defterleri Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaasında üretilmekte ve İçişleri Bakanlığı Nüfüs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı güvenlikli bir birimde tanzim edilmektedir. Bu tanzim biriminde, yetkili makamlar tarafından güvenlik özellikleriyle donatılmış kağıt, mürekkep ve üretim teknikleri kullanılmaktadır. Pasaport kapaklarında bulunan yongalar herhangi bir müdahale ihtimaline karşı şifreli olarak üretilmektedir. Bu şifre sayesinde çalınma ve benzeri durumlarda boş pasaport defterlerinden ayrı olarak taşınan bu şifrelere ulaşılamayacağı için sahte pasaport tanzim edilmesi mümkün olmayacaktır. Bu taşıma şifrelerinin yanı sıra pasaportlarda bulunan elektronik yongalara erişim için yine bir dizi özel güvenlik sistemi bulunmaktadır. Bu sayede taşıma şifreleri art niyetli kişilerce ele geçirilse dahi pasaport yongalarına yazılım yapılamamaktadır. Bunun yanında kişiselleştirme olarak da adlandırılan tanzim aşamasında yongalara yazılan veriler ülke yetkili imza makamı tarafından dijital olarak imzalanmaktadır. Bu sayede görsel olarak pasaporta yazılmış veriler yongada bulunan ve dijital olarak imzalanan eş veriler ile karşılaştırılabilmektedir. Elektronik yongaya yazılmış veriler üzerinde sonradan elektronik olarak herhangi bir değişiklik yapılamamasının yanı sıra dijital imza ile de verilerin bütünlüğü ve doğruluğu bir kez daha sağlamlaştırılmıştır.

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de Pasaportlar, vatandaşlarımızın kişisel kimlik bilgilerini herhangi bir sahtekârlık girişimine karşı güvence altına alan ileri teknoloji kullanılarak üretilmektedir. Yazılımı İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının bilgi işlem birimleri tarafından gerçekleştirilen başvuru kabul sistemi aracılığıyla alınan bilgiler güvenlikli veri haline dönüştürülerek fiziki ve elektronik güvenliği sağlanmış merkezi tanzim birimine iletilmekte, burada Pasaportların ilgili görsel kişiselleştirme sayfasına ve elektronik yongasına yazıldıktan sonra bu kişisel veriler uluslararası standartlarda tanzim merkezinden yok edilmektedir.

Hayır. Pasaportların yongalarındaki veriler, standartları Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından belirlenmiş bir formatta şifreli olarak bulunmaktadır. Bu şifre pasaportların “Makinede Okunabilir Alan (MRZ)” olarak belirlenen görsel bölümünden ve önceden her bir ülke makamlarına dağıtılan milli kamusal şifrenin bileşiminden oluşturulmaktadır. Temassız olarak erişilebilen elektronik yongadaki verilere temassız olarak 10 cm mesafeden erişilebilmesine karşın bu şifreleme sistemi sayesinde yonga içerisindeki verilerin gizliliği tam olarak korunmaktadır. Verilerin şifresini çözmek ve kişisel bilgilere erişebilmek için MRZ alanındaki verilerin bilinmesi gereklidir. Özetle, pasaportun kişiselleştirilmiş sayfası açılıp özel okuyucuya yerleştirilmedikçe pasaporttaki kişisel bilgilere uzaktan elektronik olarak erişilmesi mümkün değildir.

Pasaportların içeriğinde bulunan çipte kişiye ait parmak izi, biometrik fotoğraf ve kişiye ait tüm bilgiler isim, soyisim, cinsiyet, fotoğraf, doğum tarihi, doğum yeri ve imza dijital olarak saklanmaktadır.Bu bilgiler sınır geçiş makamları tarafından pasaportun kişiselleştirilmiş sayfası açılıp özel okuyucuya yerleştirilmek suretiyle okunmakta ve pasaporttaki kişisel bilgiler kimlik tespiti amacıyla kullanılmaktadır. Başvuru sırasında alınarak sisteme aktarılan, dijital imza ile imzalanan ve pasasportunuzun kişislleştirilmesi için kullanılan biyometrik verileriniz, tanzim merkezi tarafından hatalı basım-kayıp vb ihtimallerine karşı bir süre saklanmakta ve bu sürenin sonunda imha edilmektedir.

30.03.2007 tarihinde 26478 no. ile Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri Nolu Yurtdışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ uyarınca Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan çıkış başına alınan 15 TL harç ücreti, 19 Temmuz 2019 tarihinde yürülüğe giren 7186 Sayılı "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlar Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair (Torba) Kanunu" ile 90 TL'ye çıkarılmıştır. Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar ve 7 yaşını doldurmamış olanlar ile yurt dışına ticarî amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatından yurt dışına çıkış harcı alınmaz.Yurt dışına çıkış harcı, çıkış kapılarında bulunan satış noktalarından yurtdışına çıkış harcı pulu alınmak suretiyle ya da vergi daireleri, gümrük saymanlıkları veya yetkili bankalara makbuz karşılığı ödenir. Yurtdışı çıkış harcını yatırırken TC Kimlik numaranız ve pasaport numaranız gerekmektedir.Yurtdışına çıkış harcını yatırdığınıza dair dekontu veya harç pulunu saklamanız ve yurtdışına çıkarken bu dekontu ibraz etmeniz gerekmektedir. Makbuz veya harç pulununuz çıkış noktasındaki görevliler tarafından onaylandıktan sonra yurtdışına çıkabilirsiniz.

Sınır kapılarındaki görevliler öncelikle e-Pasaportunuzun Makinede Okunabilir Alanını özel bir okuyucu cihazla okuyarak ekranda karşılarına çıkan pasaport bilgilerini kontrol edecek ve kimlik tespiti yapacaklardır. Ekrandaki bilgiler aynı zamanda e-Pasaportunuzun yetkili makamlar tarafından düzenlenip düzenlenmediğini ve bu bilgilerin herhangi bir şekilde değiştirilip değiştirilmediğini doğrulamaktadır.Pasaportun yongasındaki bilgiler bir şifre anahtarı sayesinde okunabilmektedir. Pasaportunuz sınır görevlisi tarafından okuyucu cihaza doğru yerleştirildiğinde ise içindeki yonga aktif hale gelecek ve yongada bulunan şifrelenmiş bilgiler okuyucu tarafından okunacaktır.

Pasaportlardaki yongalar birçok güvenlik bileşeninden yalnızca birini oluşturmaktadır. Yongaları sınır kapılarında okunamasa bile Pasaportlar son kullanım tarihine kadar geçerli bir seyahat belgesi olarak kullanılabilmektedir.

Böyle bir durumda en yakın konsolosluğa başvurabilirsiniz. Konsolosluklarımız tarafından adınıza geçici pasaport düzenlenecektir. Geçici pasaport, acil durumlarda kişinin yalnızca Türkiye'ye seyahat edebilmesini sağlayan ve yalnızca dış temsilciliklerimiz (konsolosluklar ve büyükelçiliklerin konsolosluk şubeleri) tarafından düzenlenen bir belgedir. Geçici pasaport sadece ülkemize gidiş için tek yönlü olarak düzenlenen, en fazla 1 ay süreyle geçerli bir belgedir. Türkiye'ye girdikten sonra işlevini tamamladığı için bir daha kullanılamamaktadır.Acil durumda gerçekleştirilen seyahatin bitiminde Türkiye'den yurtdışına tekrar çıkabilmeniz için Pasaport başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.

Pasaport içinde bulunan çipte (yonga) parmak izi, biometrik fotoğraf ve kişiye ait tüm bilgiler isim, soyisim, cinsiyet, fotoğraf, doğum tarihi, doğum yeri ve imza dijital olarak yeralmaktadır.

Kimlik bilgilerinde yalnızca MERNİS kayıtları esas alınmaktadır. Bu nedenle, bu bilgilerde değişiklik yapmak mümkün değildir.

Üretildikten ve kişiselleştirildikten sonra Pasaport üzerindeki bilgiler değiştirilememektedir. Pasaport yongaları yetkili kişiler tarafından kullanılan özel cihazlar tarafından bir kez yazıldıktan ve şifrelendikten sonra salt okunur bir hale gelecek biçimde tasarlanmıştır. Diğer bir deyişle kişisel bilgiler yongalara sonradan değiştirilemez bir şekilde yazılmaktadır. Bu nedenle, tanzim hatası veya mahkeme kararı sonucu dahi olsa pasaportunuzdaki bilgilerinizi değiştirmek isterseniz yeni bir Pasaport başvurusunda bulunmanız gerekecektir.

Pasaportların yongalarında hassas elektronik devreler bulunmaktadır. Yonganın zarar görmemesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir: Pasaport defterleri bükülmemeli, delinmemeli, katlanmamalı ve buruşturulmamalıdır.

Bükülmesine sebebiyet verecek şekilde giysilerin ön veya arka ceplerinde taşınmamalıdır.

Aşırı soğuk ya da sıcak ortamlardan ve nemden korunmalıdır.

Temiz ve kuru ortamlarda muhafaza edilmelidir. <UV (morötesi) ışınlara maruz bırakılmamalıdır.

Basınç uygulanmamalı, kazınma veya sürtünmeye maruz bırakılmamalıdır.

Zedelenme ve çarpmalara karşı dikkatli olunmalıdır.

Herhangi bir sıvıya batırılmamalıdır. Değerli Kağıtlar Kanunu’na göre değerli kağıt niteliğinde olan Pasaport defterlerinin yukarıda belirtilen hususlara uyulmaması sebebiyle kullanılamaz hale gelmesi durumunda ücreti karşılığında yenilenmesi gerekecektir. Pasaportları bilinçli bir şekilde tahrif etme ya da içindeki bilgileri değiştirme girişiminde bulunanlar hakkında ise yasalarımızdaki cezai hükümler doğrultusunda ilgili makamlar tarafından yasal işlem yapılması söz konusudur.

Eğer pasaportunuz çalınırsa, derhal yerel polise başvurunuz ve pasaportunuzu kaybettiğinize dair bir belge alınız (Bu bildirimi yapmanız pasaportunuzun üçüncü şahıslarca yasadışı kullanımı halinde haklarınıza zarar gelmemesini de sağlayacaktır.) Bu belge ile en yakın Büyükelçiliğimiz/Başkonsolosluğumuza giderek yeni pasaport başvurusu yapabilir veya Türkiye’ye dönüşünüzü teminen geçici pasaport alabilirsiniz.Kayıp veya çalıntı pasaportlar sınır kontrollerinde kolayca tespit edilebilmektedir. Bu nedenle, sınır makamlarının bilgilendirilmesi amacıyla durum en kısa sürede başvuru merkezlerine (yurt içinde en yakın karakola ve Nüfus Müdürlüklerine yurt dışında ise mesai saatleri içinde konsolosluklara) bildirilmelidir.

Hizmet pasaportları şahsi seyahatler için kullanılamaz.

Pasaport başvurusu alınırken parmak iziniz de parmak izi alma cihazıyla kanunun belirlediği şekilde alınacaktır.

Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız Pasaport almak için Nüfus Müdürlüklerine, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ise bulundukları ülkedeki Büyükelçiliklerin Konsolosluk Şubelerine veya Başkonsolosluklara başvurabilirler.

Bir kişi en fazla iki pasaport alabilmektedir.

Başvuru yapılmaması halinde ödenmiş olan pasaport harç ve defter bedelleri vergi dairesi müdürlüklerinden iade alınabilmektedir. Yurt dışında temsilciliklerimiz aracılığıyla başvuruda bulunulabilecektir.

Muvafakat Ergin olmayan ve kısıtlıların pasaport başvurularında yasal temsilcilerinin vermiş oldukları izindir. (Yasal temsilcilerin başvuruda hazır bulunmaları halinde yurtdışında temsilcilikte yurt içinde nüfus müdürlüklerinde yazılı muvafakatları alınmaktadır.) Muvafakatname ise Ergin olmayan ve kısıtlıların pasaport alabilmeleri için, yasal temsilcileri tarafından noterler ve dış temsilciliklere düzenlettirilen resmi belgedir.

Ergin olmayan çocukların velayeti mahkeme kararı ile kime verilmiş ise o kişinin muvafakatı yeterlidir.

Her pasaport başvurusu için yeni muvafakatname düzenlenmesi gerekmektedir.

Çocukların ergin bir kişinin refakatinde başvuru yapması gerekmektedir. Çocuklara pasaport düzenlenmesine dair yasal temsilcilerin muvafakatnamesi ile başvuruya gelecek kişinin çocukların pasaport başvurusuna ilişkin iş ve işlemleri yürütebilmesi için anne veya babadan herhangi biri tarafından verilmiş vekaletname ibraz etmesi gerekmektedir.

Mahkemece velayete dair ara karar verilmiş ise; geçici velayetin verildiği ebeveyn tarafından başvuru yapılır. Mahkemece velayete ilişkin ara karar verilmemiş ise; ebeveynlerin birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir.

Hükümlülerin kısıtlı kişiler olması nedeniyle diğer ebeveyn tarafından çocuğun pasaport başvurusu yapılır. Hükümlü olan ebeveynin durumunu belirtir cezaevi savcılığından yazı getirilmesi gerekmektedir.

Pasaport tahrifatının incelenmesi temsilcilik tarafından yapılmaktadır. Randevu alarak müracaat edebilirsiniz. Durumunuz özelinde yeni pasaport müracaatında bulunmanız gerekip gerekmediği temsilcilik tarafından iletilecektir.

Türkiye'de resmi bir kuruma bağlı olarak çalışan ve halen eğitim, çalışma veya turistik amaçla yurt dışında bulunanların, hususi pasaport işlemleri için doğrudan bağlı oldukları kuruma başvurmaları gerekmektedir.Emekli olan, istifa eden veya müstafi sayılarak devlet memurluğundan ayrılan ve yurtdışında yaşayanların, İçişleri Bakanlığı'na iletilmek üzere görev bölgesinde bulundukları temsilciliğe müracaat etmeleri gerekir.

Geçici pasaport, pasaportun kaybı, pasaportun geçerlilik süresinin sona ermesi, Türkiye’ye sınırdışı edilme ve Dış Temsilciliklerimiz tarafından yapılacak değerlendirmeye göre acil durumlarda (sağlık sorunu, bir yakınının vefatı gibi) düzenlenmektedir. Teslim süresi dış temsilciliğimizce belirlenecektir.

Temsilciliğin sayfasındaki bilgi notları kontrol edilerek randevulu ya da randevusuz başvuru yapabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti adli makamları tarafından yürütülen soruşturma veya kovuşturma sonucunda hakkında arama veya yakalama kararı verilen kişilerin yurtdışından pasaport talep etmeleri halinde, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 22. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca kendilerine pasaport düzenlenmez, talep etmeleri halinde yurda dönüşlerini teminen adlarına geçici pasaport/seyahat belgesi düzenlenir.

Evlilik birliği içinde olan 18 yaşından küçük olan çocukların pasaport müracaatlarında hem anne hem baba hem de çocuk bulunmalıdır. Gelemeyecek taraf (anne veya baba) var ise bu durumda muvafakatname düzenlemesi istenir.

Kaybından dolayı yeni pasaport başvurusunda bulunan kişilerin kimliklerini tespite yarayacak nüfus cüzdanı, aile cüzdanı, sürücü belgesi gibi resimli bir belge ibraz edememeleri durumunda, ilgili kurumlarla yazışma yapılarak kimlik tespitinin yapılmasının ardından pasaport başvurusu alınabilmektedir.

Gelemeyecek tarafın muvafakatname düzenletmesi gerekmektedir. Muvafakatnameler, sahteliği ya da aksi sabit oluncaya (muvafakatnamelerin düzenlenme tarihinden sonra çocuğun velayet hakkının mahkeme kararı ile annesine, babasına ya da vesayet hakkının başka bir kişiye verilmesi ya da muvafakat verenin bu muvafakatnamenin iptal edilmesi için başvurması gibi durumlarda) kadar geçerli belgelerdir

KKTC vatandaşlarına talepleri halinde Umuma Mahsus Türk Pasaportu düzenlenebilmektedir. Temsilciliklerimizden Yabancılar Kimlik Numarası (99 ile başlar) alınmasının ardından gerekli belgelerle yapılacak müracaatla, geçerlilik süresi maksimum 5 yıl olan pasaportlar düzenlenmektedir. Yabancılar Kimlik Numarasını edinmek üzere temsilciliklerimize şahsen müracaat edildiğinde başvuru hakkında bilgi edinebilecekleri aktarılabilir.

Türkiye’ye giriş yaparken geçerli bir pasaport ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yeni pasaportunu teslim almak isteyen vatandaşlarımızın eski pasaportun ve nüfus cüzdanının mutlaka getirmesi gerekmektedir. Eski pasaport iptal edilmeden yeni pasaport verilemez. Eski pasaportun kaybolması durumunda, vatandaşımızın pasaportunu kaybettiğine dair kayıp pasaport müracaatı alınır. Kayıp pasaport müracaatının neticesinde vatandaşın pasaport alabileceğine dair onay gelmesi halinde vatandaşa yeni pasaport tanzim edilebilmektedir.

Kişinin nüfus kütüğünde kayıtlı kimliğini belirleyici bilgilerin (adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri vb) Türk mahkemelerince verilmiş kararlar veya evlilik vb. nedenlerle değişmesi durumunda, kişinin eski kimlik bilgilerini ihtiva eden pasaportunun yenilenmesi gerekmektedir. Vatandaşımıza evlilik tescilinin gerçekleşip gerçekleşmediği, sorulur. Evlilik tescil işlemi gerçekleşmiş ise, internetten randevu alarak pasaport müracaatında bulunabileceği aktarılabilir. Eğer evlilik tescili işlemi yapılmadıysa öncelikle evlilik tescili işlemi yapılmalıdır. Evlilik tescili işleminden sonra vatandaşa ayrıca pasaport başvurusundan önce kimliğini de yeniletmesi gerektiği aktarılır. Tüm bu işlemlerin aynı gün içerisinde yapılıp yapılmayacağı hakkında vatandaşın sorusu mevcutsa konu hakkında temsilciliğimize danışması rica edilir.

Yabancı ülke pasaportu / kimliği (geçerliliği kabul ediliyorsa) bulunan birden fazla tabiiyetli vatandaşlarımızın Türk pasaportu bulundurma zorunlulukları yoktur.

Doğumla ya da kanuni rüşt yaşından önce yabancı bir ülkeye giderek aynı zamanda o ülkenin vatandaşlığını da kazanan çok vatandaşlık hakkına sahip olarak tabiiyetinde bulunduğu diğer ülkede zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren aslen Türk vatandaşlarının:

 

(a) Bu ülkelerde yapmış oldukları askerlik hizmetinden dolay Türkiye'deki askerlik hizmetinden muaf tutulmaları işlemine 7179 sayılı Askeralma Kanununun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019 tarihi itibarıyla son verilmiştir.

 

(b) Muafiyet hakkına sahip olarak 26 Haziran 2019 tarihine kadar muafiyete esas teşkil eden evrak ile dış temsilciliklere başvurmuş olanların veya başvuru evrakı askerlik şubesine ulaşmış olmasına rağmen işlem yapılmamış olanların işlemleri mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerince sonuçlandırılacaktır.

 

b1. İkili anlaşmalar kapsamında askerlik hizmetinden muaf tutulmaya ilişkin usul ve esaslar Askeralma Kanununun 45'inci maddesinde "Özel durumlarda muafiyet ve erteleme" başlığında hüküm altına alınmıştır.

 

c1. İki ülkeden birinde yapılan askerlik hizmetinin sayılmasına dair ikili anlaşmalar kapsamında askerlik hizmetinden muaf tutulacak ya da ertelenecek yükümlülerin işlemleri anlaşma hükümlerine göre yürütülecektir. Bu çerçevede halihazırda Tunus ve KKTC'de askerlik görevini yerine getirmiş olanlara, sözkonusu anlaşma hükümlerine göre muafiyet sağlanacaktır.

Çifte vatandaşların dövizle askerlikten yararlanabilmeleri için:

 

a. Millî Savunma Bakanlığınca verilecek olan uzaktan eğitimi tamamlamış olmak,

 

b. Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmetlerinden biri ile askerlik hizmetine başlamamış olmak,

 

c. Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar yurtiçinde geçirilen süreler hariç olmak üzere en az üç yıl (1095 gün) süre ile fiilen yabancı ülkede bulunmuş olmak,

 

d. Kanun’da belirtilen döviz miktarını peşin ödemek, şartları aranır.

1. Doğum yılına göre 35 yaş ve öncesinde bulunmak.

2. Yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olmak.

3. Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile askerlik hizmetine başlamamış olmak.

4. Kesinleşmis hapis cezası kararı nedeniyle adli makamlarca aranan şahıslardan olmamak.

5. Geçerli bir pasaport sahibi olmak.

 

Bu çerçevede gemi adamlarının

(1) Gemiyi işleten şirket veya yetkilendirdikleri kişi ya da makamlarca düzenlenmiş fiilen gemi adamı olarak çalıştıklarını gösterir iş sözleşmesi,

(2) Türk veya yabancı ülke resmi makamlarınca düzenlenmiş gemi adamı cüzdanı,

(3) Umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu,

 

Erteleme işlemleri için yabancı ülkedeki Türk Konsolosluklarına şahsen başvurulması ve sözkonusu Konsolosluktan başvuru işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

 

Konsolosluklar gerekli gördükleri takdirde ek bilgi ve belge talep edilebilirler.

7179 sayılı Askeralma Kanunu çerçevesinde dövizle askerlik ödemeleri peşin olarak yapılmaktadır.

Türk vatandaşlığını sonradan kazananlar askerliklerini, vatandaşlığı kazandığı tarihteki yaş ve öğrenim durumlarına göre o yıl askerlik çağına giren yükümlüler gibi yaparlar.

 

Bunlardan Türk vatandaşlığına alınmadan önce gelmiş oldukları ülkelerde askerlik yaptıklarını veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldıklarını belgeleyenler ile vatandaşlığa alındıkları yıl 22 ve daha büyük yaşta olanlar askerlik yapmış sayılırlar.

 

Bunların askerlikleri, istekleri hâlinde vatandaşlığa alındıkları tarihten itibaren iki yıl süreyle ertelenir. Ertelemelerinin sona ereceği yıl yoklamaları yapılarak o yıl askerlik çağına giren doğumlularla işlem görürler. Bunlar, seferberlik hâlinde ihtiyaca göre askere sevk edilebilirler.

(2) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra yeniden Türk vatandaşlığını kazananların askerlik işlemleri, önceki askerlik safahatları dikkate alınarak bu Kanunun durumlarına uyan hükümlerine göre yürütülür.

(3) Bu hükümlerden, soybağına bağlı olarak Türk vatandaşlığına sonradan alınanlar yararlanamaz.

35 yaşını dolduran ya da doldurmayan her Türk vatandaşının pasaport alma hakkı bulunmaktadır.

Askerlik işlemleriniz için gerekli başvuruyu, bağlı bulunduğunuz askerlik şubesiyle bilistişare bulunduğunuz ülkedeki Konsolosluk aracılığıyla yapabilmeniz mümkündür

Askerlik durum belgenizi e-devlet şifresi ile e-devlet kapısından alabilirsiniz.

Sağlık sorunları nedediyle askerlikten muafiyet müracaatı yapılabilmektedir.

 

Askerlik hizmetini yerine getirmeye engel sağlık sorunu olduğunu beyan edenlerin sağlık muayeneleri, bulundukları yabancı ülke sağlık mevzuatına uygun şekilde resmi sağlık kuruluşlarında yaptırılır, alacakları muayene ve tetkik sonuçları veya sağlık raporları Türkçe tercümeleri ile birlikte konsolosluklarca Milli Savunma Bakanlığına gönderilir. Bu raporlar incelenir ve aşağıdaki kararlardan bir ile onaylanarak yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesine ulaştırılır.

 

a. Askerliğe Elverişlidir,

b. Askerliğe elverişli değildir

c. Ertesi yıla bırakma

d. Sevk geciktirmesi

e. Yurt içinde rapor tanzim etmeye yetkili hastanede muayenesi uygudur.

 

Sonrasında sözkonusu karar çerçevesinde hareket edilmesi mümkün olacaktır.

Öğrenci olarak yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın askerlik erteleme işlemleri için o ülkede bulunan eğitim müşavirliği ile; mevcut olmaması halinde ise Konsolosluklar ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Bedelli askerlik müracaatları Milli Savunma Bakanlığınca yürütülmekte olup, yurtiçinde askerlik şubelerinden yapılabilmektedir.

Türkiye'de bir takvim yılı içinde toplam 184 gün dahil fazla süreyle kalanların askerlik ertlemeleri iptal olmaktadır.

Askerlik ertelemesi olmadan Türkiye'ye seyahat edilirken, bağlı bulunulan askerlik şubelerinden bilgi alınması ve askerlik durumlarının kontrol edilmesinde yarar görülmektedir.

Askerlik erteleme işlemleri harçsız olarak yapılmaktadır. Ancak belgelerin postayla Türkiye’ye gönderilmesi için gereken posta bedeli sizden tahsil edilebilir. Bu konuda başvuruda bulunacağınız Konsolosluk Şubesiyle görüşmeniz yararlı olacaktır.

Askerliğiniz ertelenmesi için yoklama sağlık muayene işlemini yaptırmanıza gerek yoktur. Yoklama sağlık muayene işlemini yaptırmadan da askerliğinizi erteletmeniz mümkündür.

İtiraz dilekçenizi bağlı bulunduğunuz Konsolosluk Şubesi aracılığıyla Milli Savunma Bakanlığına iletebilirsiniz.

Erteleme hakkınızdan vazgeçtiğinizi belirttiğiniz dilekçenizle bağlı bulunduğunuz Konsolosluk Şubesine başvurarak, askerlik ertelemenizi iptal ettirebilir ve askere sevk işleminizi yaptırabilirsiniz.

Askerlik muafiyetine ilişkin hususlar 7179 sayılı Askeralma Kanununda belirtilmektedir. Bu aşamada sadece KKTC ve Tunus'ta çok vatandaşlık hakkınsa sahip kişilerin askerlikten muafiyetleri bu ülkelerle imzalanmış antlaşmalar uyarınca tanınmaktadır.

Askerlik erteleme yaşı 38’den, 35’e indirilmiştir. Daha önce (1111 sayılı Askerlik Kanununa göre) 38 yaş sonuna kadar erteleme yaptırmış olanların ertelemeleri geçerlidir.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için, Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde iltica başvurusu dışında, işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını haiz olarak, yurt içinde geçirilen süreler hariç en az üç yıl süre ile fiilen çalışma şartını taşıyan ve uzaktan eğitimi alanların, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Çok vatandaşlık hakkında sahip olanlar için yeni kanunla birlikte farklı bir uygulama getirilmiştir.Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanların en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde çalışma şartı aranmadan uzaktan eğitimi almalarını müteakip durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Sonradan Türk vatandaşı olanlardan, vatandaşlığı kazandıkları tarihte 21 yaşında ve daha küçük doğumlu olanların askerlik yükümlülük yaşı 20’dir. Bu statüdeki kişilerin askerlikleri istemeleri halinde vatandaşlığa alınmalarını müteakiben yoklama yapılmadan 2 yıl ertelenebilecektir.Vatandaşlığı kazandıkları tarih itibarıyla 22 yaş (dahil) ve daha büyük yaşta olanlar askerliklerini yapmış sayılacaklardır

Bedelli askerlik için Milli Savunma Bakanlığı tarafından müracaatların alındığı dönemlerde başvuru yapılması mümkündür. Bedelli askerlik başvurularının doğrudan askerlik şubelerine yapılması gerekmektedir. Dış temsilciliklerimiz aracığıyla başvuru yapmak mümkün değildir.

Bedelli askerlik ve dövizle askerlik ücretleri 26 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7179 sayılı Askeralma Kanunu çerçevesinde eşitlenmiştir. Dış temsilciliklerimiz bedelli askerlik başvurularını kabul etmekte yetkili değildirler. Bedelli askerlik başvuruları e-devlet üzerinden veya yurt içinde askerlik şubeleri aracılığıyla yapılmaktadır.

Başvuruda bulunduğu ülkenin vatandaşlığını taşıyanlar ile başvuruda bulunduğu ülkede süresiz oturma veya çalışma izni sahibi olanların askerlikleri bir defada 35 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.

 

Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izni bitim tarihi arasında bir yıldan fazla süre bulunanların askerlikleri oturma veya çalışma izninin (bunlardan hangisi daha uzun ise uzun olanın) biteceği yılı takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.

 

Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izni bitim tarihi arasında bir yıl ve daha az süre bulunanların askerlikleri başvuru yılını takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.

Her Türk vatandaşı 20 yaşına girdikleri yılın Ocak ayı itibari ile askerlikle yükümlüdürler. Bu çerçevede askerlik erteleme işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Dövizle askerlik müracaatında yaş sınırı bulunmamaktadır. Dövizle askerlik başvuru şartlarının taşınması halinde ilgili Konsolosluk Şubesine müracaatla başvurunun yapılması mümkündür.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerde;

 

a. Millî Savunma Bakanlığınca verilecek olan uzaktan eğitimi tamamlamış olmak,

 

b. Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkelerde iltica başvurusu dışında yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde elde ettikleri çalışma iznini de ihtiva eden oturma izni veya doğrudan çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek ya da sanat mensubu statüsüne veya bir iş sözleşmesine bağlı olarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı sertifikasında yazılı mesleğini icra eden gemi adamı statülerine haiz olarak yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere en az toplam üç yıl (1095 gün) süre ile fiilen çalışmış olmak,

 

c. Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmetlerinden biri ile askerlik hizmetine başlamamış olmak,

 

ç. Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar yurtiçinde geçirilen süreler hariç olmak üzere en az üç yıl (1095 gün) süre ile fiilen yabancı ülkede bulunmuş olmak,

 

d. Kanun’da belirtilen döviz miktarını peşin ödemek, şartları aranır

Gemi adamlarının askerlik erteleme işlemleri için belirlenen dış temsilciliklerimize müracaat etmesi mümkündür.

Yurtdışı Temsilciliklerimizde düzenlenen noterlik işlemlerinin örneklerinin ülkemizdeki noterliklerden alınması ve Nöbetçi Noterlik uygulamalarına 6 Nisan

2019 tarihi itibarıyla başlandı. Bu sayede artık misyonlarımızın hazırladığı her noterlik evrakı ülkemizdeki noterlerde doğrudan görülebiliyor.

Söz konusu belgeleri öncelikle noterde tasdik ettirmeniz, daha sonra da bu belgeleri kullanacağınız ülke Apostil Sözleşmesine taraf bulunuyorsa bulunduğunuz İl Valiliğinden apostil şerhi almanız yeterlidir. Eğer söz konusu ülke Apostil Sözleşmesine taraf değilse, noter onayı ve Valilik tasdikinden sonra T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın da tasdikinin alınması gerekmektedir.

Yabancı ülke noterince düzenlenen vekâletname için o ülkedeki apostil makamından apostil şerhi alınmalı veya Ülke Apostil Sözleşmesine taraf değilse, Yurtdışındaki Türk Konsolosluklarında yabancı hukuka göre kurulmuş şirketleri temsilen vekâletname düzenlenememektedir. Düzenleme şeklindeki vekâletnameler ise yalnızca T.C. temsilciliklerinde düzenlenebilir. Yabancı ülkelerdeki noterlerde yalnızca onaylama şeklindeki vekâletnameler düzenlenebilmektedir. ( Her ülke apostile taraf değildir, bilgiyi bu şekilde iletmek yanlış yönlendirme olabilir. Apostile taraf olan ve olmayan ülkelere göre bilgilendirilme yapılması gerekmekte usullere uygun olarak ilgili ülke Dışişleri Bakanlığına ve ilgili temsilciliğimize tasdik ettirilmelidir.)

Yurtdışında yaşayan bir kişinin Türkiye'de bulunan bir kişiye vekâlet verebilmesi için bulunduğu ülkedeki en yakın Türk Konsolosluğuna nüfus cüzdanı, pasaport ve 2 adet fotoğrafla başvurması gereklidir. Tapuda işlem yapılmasını gerektiren vekâletnameler için tapu örneğinin veya tapuya ilişkin bilgilerin de bulundurulması uygun olacaktır. Türk vatandaşlığından izinle çıkmış olan kişilerin vekâletname düzenletebilmeleri için mavi kart ibraz etmeleri gerekmektedir. Yalnızca yabancı ülke kimliği ya da pasaportu ile başvuru kabul edilmemektedir.

Yurtdışındaki Türk Konsolosluklarında yabancı özel şahıslar da vekâletname düzenletebilirler. Vekâletnamenin dili Türkçedir. Türkçe bilmeyenlerin yanlarında tercüman bulundurmaları gerekmektedir. Vekâletname düzenlenirken bütün noterlik işlemlerinde olduğu gibi kişinin nüfus cüzdanını (yabancı uyrukluysa kimlik belgesi, ayrıca varsa mavi kart) ibraz etmesi gerekmektedir.Bununla birlikte bazı ülkeler, kendi ülkelerindeki yabancı temsilciliklerde düzenlenen vekâletnameleri kabul etmezler. Bu konuda ayrıntılı bilgi için ilgili ülke makamlarından bilgi alınması tavsiye edilir.

Vekâletnamenin iptali mümkün değildir. Ancak vekil tayin edilen kişinin görevine son vermek için yurtiçinde noterlerde, yurtdışında Türk Konsolosluklarında azilname düzenlenmesi gerekmektedir. Azilname için gerekli belgeler şunlardır:Nüfus cüzdanı, (kişi izin alarak Türk vatandaşlığından çıkmışsa ve yabancı bir ülkenin vatandaşıysa, ilgili ülke makamlarınca verilmiş kimlik belgesi ve Mavi Kart), Pasaport, 2 adet fotoğraf, Vekâletnamenin düzenlendiği noterliğin adı, tarihi ve numarası, mümkünse vekâletnamenin fotokopisi, vekilin adı soyadı ve güncel adresi.

Vekâletname için gerekli belgeler şunlardır:Nüfus cüzdanı, (kişi izin alarak Türk vatandaşlığından çıkmışsa ve yabancı bir ülkenin vatandaşıysa, ilgili ülke makamlarınca verilmiş kimlik belgesi ve Mavi Kart),Pasaport,Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayarla çoğaltılmış fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir),Vekil tayin edilecek kişinin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası,Vekil tayin edilecek kişi avukat ise T.C. kimlik numarası, üyesi olduğu Baro, bağlı olduğu Vergi Dairesi,Tapu işlemleriyle ilgili vekâletnameler için ilgili taşınmazın tapusu veya tapu kayıt bilgileri (il, ilçe, mahalle, köyü, sokak, pafta, ada, parsel, mevkii gibi); taşıtlarla ilgili vekâletnameler için aracın ruhsat bilgileri gerekmektedir.Vekâletnameler hakkındaki bilgiler konularına göre farklılıklar arz edebilmektedir.

Yurtdışındaki Türk Konsolosluklarında yabancı özel şahıslar da vekâletname düzenletebilirler. Vekâletnamenin dili Türkçedir. Türkçe bilmeyenlerin yanlarında yeminli tercüman bulundurmaları gerekmektedir. Vekâletname düzenlenirken bütün noterlik işlemlerinde olduğu gibi kişinin nüfus cüzdanını (yabancı uyrukluysa kimlik belgesi, ayrıca varsa mavi kart) ibraz etmesi gerekmektedir.

12.04.2013 tarihinden sonra düzenlenen Mavi Kartlar noterlik işlemlerinde geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmektedir.

Tebligat sahibinin davet mektubunu aldıktan sonraki 30 gün içerisinde tebligatını almak için Dış Temsilciliğe başvuru yapması gerekmektedir. 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde tebligat yapılmış sayılır.

Vekaletname metnine geçerlilik tarihi veya vekaletnamenin tek seferlik kullanılacağına dair ibare eklenmediyse, veya vekaletname şeklen tek seferlik kullanılmak üzere düzenlenmediyse, vekaletnameler vekili azledilene kadar kullanılmaktadır.

Noterlik Kanunu gereğince temsilciliğimizde işlem yapacak olan vatandaşlarımızın işlem yapma ehliyetine sahip olup olmadığı işlem yapan memur tarafından tespit edilmektedir. Bu nedenle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan rapor istendiğine dair bilgi mevcut değildir.

Vekaletname düzenletmek için temsilciliğimize okuma yazma bilen iki tanık eşliğinde müracaat edebilirsiniz.

Temsilciliğimizden miras hakkınızdan feragat ettiğinize dair feragatname düzenletebilirsiniz.

Temsilciliklerimizde yaşam belgesi düzenlenmemektedir. Vatandaşlarımız isterlerse nüfus cüzdanları ile temsilciliklerimize müracaat edip, nüfus kayıt örneği alabilirler. (Yaşam belgesi sadece İspanya ve Türkiye

arasında yapılan anlaşma gereğince İspanya’daki temsilciliklerimizde düzenlenebilmektedir.)

Sürücü vekaletnamelerinin konusu bir vatandaşımızın bir diğer vatandaşımıza ait motorlu taşıtı sahibi adına kullanarak Türkiye’ye gidip geri dönmek üzere teslim almasıdır. Bu itibarla, vekalet sözleşmesinin konusu aracı Türkiye'ye götürüp geri getirme borcu olmakla tek bir kerede tamamlanacak bu borcun yerine getirilmesiyle sözleşme kendiliğinden sonra ereceğinden her sene yeni bir vekalet düzenlenmesi zorunludur.

Bilgimiz dahilinde temsilciliğimizde böyle bir işlem yapılamamaktadır. Ayrıntılı bilgi için temsilciliğimize danışabilirsiniz.

İmza sirküleri düzenlenmesi mümkündür.

Gerçek kişilerde (tacirlerde) bu belge ticari unvanının sicil numarasının, ticari ikametgâhının

gösterilmiş olduğu ticaret sicili gazetesi olacaktır.

Tüzel kişiler için gereken belgelere yönelik bağlı bulunduğunuz konsolosluk şubesi ile irtibata geçmenizde yarar vardır.

?Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır.

Başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmez.

Ergin olmayan veya ayırt etme gücünden yoksun bulunan kişilerin vatandaşlıkla ilgili başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılır.

Müracaat ve işlemlerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınır.

Başvuru tarihi olarak kişinin form dilekçesinin müracaat makamınca evrak kaydına alındığı tarih esas alınır.

Başvuru Formu (VAT-12),

2 Adet 50x60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,

Nüfus cüzdanı veya örneği,

Diğer devlet vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığını gösterir kimlik bilgilerini içeren ve usulüne göre onaylanmış bir belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.

Yabancı bir ülke vatandaşlığının kazanılması nedeniyle Türk vatandaşlığının kaybedilmesi söz konusu değildir. 403 sayılı eski Türk Vatandaşlığı Kanunu gereği, izin almadan yabancı ülke vatandaşlığına geçen kişilerin "Türk Vatandaşlığını Koruma Başvurusu" yapmaları gerekmekteydi. 5901 sayılı yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu "çok vatandaşlık" kavramını getirmiş ve başka bir ülke vatandaşlığını kazanmak için önceden izin alınması uygulaması kaldırılmıştır. Böylece, artık "Türk Vatandaşlığını Koruma Başvurusu" şeklinde bir işlem yapılmamaktadır.Ancak 5901 sayılı yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca herhangi bir nedenle bir veya birden fazla ülke vatandaşlığını kazanan kişilerin bu durumlarını ilgili mercilere bildirmeleri gerekmektedir.

Başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmez.

Ergin olmayan veya ayırt etme gücünden yoksun bulunan kişilerin vatandaşlıkla ilgili başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılır.

Müracaat ve işlemlerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınır.

Başvuru tarihi olarak kişinin form dilekçesinin müracaat makamınca evrak kaydına alındığı tarih esas alınır.

Başvuru Formu (VAT-13),

2 Adet 50x60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,

Nüfus cüzdanı veya örneği,

Diğer devlet vatandaşlığının hangi tarihte kaybedildiğini gösterir kimlik bilgilerini içeren ve usulüne göre onaylanmış bir belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.

Ülkemiz açısından çifte vatandaşlık hususunda bir engel bulunmamaktadır. Türk vatandaşlığından çıkış işlemleriniz tamamlandığında, Türkiye'de sorunsuz bir şekilde ikamet edebilmeniz için bağlı bulunduğunuz Türk Konsolosluğuna "Mavi Kart" başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Vatandaşlıktan izinle çıkan kişilere verilen "Mavi Kart" sayesinde Türkiye'de Türk vatandaşı gibi ikamet etme hakkınız olacaktır.

Eşinizin evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını alabilmesi için sizinle resmi nikâhlı olması gerekmektedir. Bu evliliklerde evliliğin 3. yılının bitiminde yabancı uyruklu eş için vatandaşlık başvurusunda bulunulabilir. İmam nikâhıyla yapılan evlilikler Türk Medeni Kanunu'na göre geçerli değildir. Ancak eşinizin Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuruda bulunma hakkı mevcuttur. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda "Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması" için hangi şartların yerine getirilmesi gerektiği ve başvurunun nasıl yapılacağı açıklanmıştır.

Türk vatandaşlığından çıkma işlemi 3-6 ay sürebilmektedir. Askerliğin ertelenmiş olması vatandaşlıktan çıkmaya engel teşkil etmemektedir. Ancak Erteleme süresi içinde vatandaşlıktan çıkma işlemi hala sonuçlanmamışsa ve başvuru sahibinin yaşı bu süre içinde 38 yaşını doldurursa vatandaşlıktan çıkma işlemi askerlik sorunu nedeniyle reddedilir. Yükümlünün bu durumda cezasıyla birlikte 7668 € ödeyerek dövizle askerlik yapması gerekmektedir. Yeniden Türk vatandaşlığına alınma başvurusu her zaman yapılabilir. Ancak askerlik yapmadan Türk vatandaşlığından çıkanlar, yeniden Türk vatandaşı olduktan sonra askerlik hizmetini yerine getirmek durumundadırlar. Bu kişiler talep etmeleri halinde dövizle askerlik de yapabilirler

Türk vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunabilmek için en az 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Kişi, anne veya babasından herhangi birisi yabancı uyrukluysa 18 yaşını doldurduğu tarihten itibaren seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığından çıkabilir. Erkekler Türk vatandaşlığından askerlik yoklamalarını yaptırdıktan sonra çıkabilirler.

İkamet izinlerinin yenilenmesi konusunda ikamet edilen ilin Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne (https://www.goc.gov.tr/il-mudurlukleri) başvurulması gerekmektedir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinin YABANCILAR başlıklı bölümü altındaki İKAMET alt başlığı altında Genel Bilgiler, İkamet İzin Çeşitleri, İkamet Harç Miktarı ve İkamet İçin İstenen Belgeler başlıkları altında ikamet izni ile ayrıntılı bilgiler mevcuttur. Ülkemizde vize veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden kalacak yabancıların, e-ikamet sistemi üzerinden, şartlarını taşıdığını düşündüğü ikamet izni türüne müracaatta bulunmaları zorunludur. İkamet izni uzatma başvuruları da kural olarak aynı usulle yapılmaktadır. 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için en az 3 yıl bir Türk vatandaşıyla evli olma ve evliliği devam ettirme şartını getirmiştir. Türk vatandaşlığı kazanmak için başvuracak eşler için Türkiye'de ikamet şartı aranmamaktadır. Yabancı eslerin vatandaşlık başvurusu için Türkiye'de ikamet ediliyorsa bağlı bulunulan Valiliğe, yurtdışında ikamet ediliyorsa bağlı bulunulan dış temsilciliğimize müracaat edilmesi gerekmektedir. Ülkemizde ikamet etmek isteyen yabancı eşlere her defasında iki yılı aşmayacak şekilde ikamet izni verilebilir.

Çalışma izni vermeye veya aynı zamanda ikamet izni yerine geçen "Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi" düzenlemeye yetkili kurumlardan; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, Ekonomi Bakanlığı'na, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, YÖK Başkanlığına müracaat eden yabancıların kayıtlarının bu kurumlar tarafından Nüfus ve Vatandaşlıkk İşleri Genel Müdürlüğü'ne elektronik ortamda gönderilmesi halinde yabancılara mahsus kimlik numarası alınması mümkündür. Türkiye'de yasal olarak bulunan yabancılar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İl Müdürlüklerine başvurdukları ve kayıtlarının Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne elektronik ortamda gönderilmesi durumunda yabancılara mahsus kimlik numarası alabilirler.

Yurtiçinde veya yurtdışında Türk anadan veya babadan olan çocuk Türk vatandaşıdır. Doğumdan sonra babalık tanıma işlemi yapıldığı anda çocuk Türk vatandaşı olur ve babanın KÜTÜĞÜNE kaydedilir. Aksi takdirde Türk vatandaşlığı kazanamaz.

Anne ve babanın yabancı uyruklu olması durumunda Türkiye'de doğan çocukların Türk vatandaşı olması mümkün değildir. Çocuğun okula kaydolabilmesi için Türkiye'de ikamet izni alınması gerekmektedir.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için ilgili ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine başvurmanız yararlı olacaktır.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi ile yabancı yatırımcıların istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmalarına olanak sağlanmış olup 18.09.2018 tarihli ve 106 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile anılan Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen tutarlara ilişkin iyileştirici yeni düzenlemeler yapılmıştır.Bu kapsamda; En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenen,

En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı satın alıp tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyduran ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenen,

En az 50 kişilik istihdam oluşturan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenen,

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca adına uygunluk belgesi düzenlenen,

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını satın alıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunan ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenen,

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını satın alıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulunca adına uygunluk belgesi düzenlenen,

yabancı yatırımcılar Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunabilecektir.

Doğumla Türk vatandaşı olup da, çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları mavi kart alma hakkına sahiptir

Çocuğunuz dünyaya geldiğinde ebeveynlerinden birinin Türk vatandaşlığını muhafaza etmesi halinde çocuğun mavi kartlılar kütüğüne değil Türk vatandaşlığı kütüğüne kayıt edilmesi gerekmektedir. Çocuğunuz reşit olduktan sonra Türk vatandaşlığından izinle çıkıp mavi kart alabilir.

Soy bağını koruma esası uyarınca hem anne hem babanın Türk vatandaşı olup vatandaşlıktan çıkması halinde, eşlerden birinin yabancı olması olup Türk vatandaşı olan tarafın vatandaşlıktan çıkması halinde ya da her iki tarafında Türk vatandaşı olup eşlerden birinin vefat etmesi ve kalan eşin Türk vatandaşlığından çıkması halinde reşit olmayan çocuklar da Türk vatandaşlığından çıkarılır. Bu çocuklar dilerlerse 18 yaşından sonra yeniden Türk vatandaşı olmak için müracaat edebilirler.

En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı satın alıp tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyduran ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenen kişiler gerekli belgeler ile tek seferde ikamet izni ve vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.

Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan yabancılar istedikleri takdirde Türkçe ad ve soyadı alabilirler. Ancak kendi ad ve soyadlarını muhafaza etmek istedikleri takdirde 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun gereğince Türkçe yazım kurallarına uygun olarak nüfus kütüklerine tescil edilir

Türk vatandaşlığından çıkmasına izin verilenlerden yabancı devlet vatandaşlığını henüz kazanamayanlara Bakanlıkça Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesi verilir.

Türk vatandaşlığından çıkmasına izin verilenlerden yabancı devlet vatandaşlığını kazandığını belgeleyenlere Bakanlıkça Türk vatandaşlığını kaybettiklerini gösteren Türk vatandaşlığından çıkma belgesi verilir.

Başka bir devlet vatandaşlığını kazanmış olanlara sadece çıkma belgesi, kazanacağına ilişkin teminat belgesi ibraz edenlere ise Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesi ve çıkma belgesi birlikte düzenlenerek verilir.

Türk vatandaşlığından çıkmasına izin verilenlerden başka bir devlet vatandaşlığını kazanmış olan kişilere çıkma belgesi, kazanmamış olan kişilere çıkma izin belgesi ve çıkma belgesi birlikte düzenlenerek İçişleri Bakanlığı tarafından tebliğ edilmek üzere konsolosluklara gönderilir.

Konsolosluklarımızca başka bir devlet vatandaşlığını kazanmış olan kişilere çıkma belgesi tebliğ edilir. Tebliğ tarihi itibariyle Türk vatandaşlığı kaybedilir. Konsolosluklarımızca başka bir devlet vatandaşlığını kazanmamış olan kişilere önce çıkma izin belgesi tebliğ edilir. Türk vatandaşlığından çıkma belgesi, ilgilinin yabancı devlet vatandaşlığını kazandığını belgeleyene kadar başvuru makamındaki dosyasında muhafaza edilir. Yabancı ülke vatandaşlığına geçtiğine dair belge ibraz edildikten sonra çıkma belgesi tebliğ edilir.

İçişleri Bakanlığı’ndan ilgili karar temsilciliğimize ulaştıktan sonra çıkma belgesini almanız için temsilciliğimiz posta yolu ile gerekli bilgilendirmeye size yapacaktır. Postayla yapılan bu tebliğin ardından şahsen temsilciliğimize giderek çıkma belgesini temsilciliğimizden teslim alabilirsiniz. Çıkma belgesini teslim alabilmeniz için nüfus cüzdanınız, pasaportunuz ve yabancı ülke kimliğiniz/pasaportunuzu ibraz etmelisiniz.

Vatandaşlıktan çıkış müracaatınızı temsilciliğimiz Türkiye’deki İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne göndermektedir. Kararın bu kurum tarafından verilmesi yaklaşık olarak 6 ay kadar sürebilmektedir. Başvurunuzun takibini İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile irtibata geçerek gerçekleştirebilirsiniz.

Vatandaşlıktan çıkma belgenizi alıp, çıkış yapmadığınız takdirde tüm Türk vatandaşları gibi sizin de pasaport yenilemenizde herhangi bir sakınca ya da engel bulunmamaktadır.

Türk vatandaşlığından çıkma talebinden vazgeçmeniz halinde vatandaşlıktan çıkış başvurunuz iptal edilmek üzere talebiniz Bakanlığa gönderilir. Başvuru için temsilciliğimizle şahsen görüşmelisiniz

Yabancı ülke vatandaşlığını kazanırken aynı zamanda yabancı ülke vatandaşı olarak isim değişikliği yapan vatandaşlarımızın bunu da nüfus kayıtlarına bildirmeleri gerekmektedir. Yapılan bu bildirim Türk nüfus kayıtlarında açıklama olarak yer alacaktır. Nüfus kütüğündeki ismini değiştirmek isteyen vatandaşlarımızın Türkiye’den mahkeme kararı almaları gerekmektedir. Çok vatandaşlık müracaatında bulunurken elinizdeki yerel makamlardan almış olduğunuz isim değişikliği (name change) belgesini ibraz etmeniz bu işlemin nüfus kayıtlarınızdaki açıklama kısmına işlenmesinde yeterli olacaktır.

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın 53 ve 54 üncü maddeleri kapsamında, miras yoluyla intikal eden eşyanın muafen ithaline ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olan gerçek kişilerin ölümü ile Türkiye'de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları bu haktan faydalanabilir.

 

Muafiyet, mücbir sebepler saklı kalmak kaydıyla, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren 24 ay içinde tek seferde veya aynı süre içinde birden fazla partide getirilen eşya için tanınır.

a) Alkol ürünleri,

b) Tütün ve tütün mamülleri,

c) Motorlu ticari araçlar,

d) Ölen kişinin mesleğini veya sanatını icra etmesi için kullandığı taşınabilir alet ve cihazlar hariç, herhangi bir meslek veya sanatın icrası için kullanılan alet ve cihazlar,

e) Hammadde stokları ve mamul veya yarı mamül ürünler,

f) Normal aile ihtiyaçlarından fazla miktarlarda bulunan canlı hayvanlar ile tarım ürünleri gümrük vergileri muafiyetinden yararlandırılamaz.

Mevzuat gereği kişinin vefatının 30 gün içinde Türkiye'deki ilgili nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.Bildirimde bulunan kişinin nüfus cüzdanının fotokopisi,Ölüm belgesi,Cinayet, iş kazası veya intihar durumlarında Savcılık Makamının defin izin belgesi veya Türkçe tercümesiyle birlikte Otopsi Raporu,Nereye defnedildiğine dair belge, (Almanya için Beerdigungsbescheid),Vefat eden kişinin nüfus cüzdanı Vefat eden kişinin pasaportuYukarıdaki belgelerin Türkçe ‘ye tercüme edilmesine gerek bulunmamaktadır. (BelgeLERİN ülkeye göre değişiklik gösterebileceği gözönünde bulundurularak, temsilcilikle iletişime geçilmesi yönünde bilgi verilebilir.)

Vefat eden bir kişinin cesedinin Türkiye'de yakılarak defnedilmesi mevzuat gereği mümkün değildir. Bununla birlikte, cesedi yurtdışında yakılan kişilerin küllerinin ülkemize nakli mümkündür. Bu çerçevede, 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 29.9.2009 tarih ve 2009/15418 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 102. maddesine istinaden, içinde ölünün kül veya kemiklerinin bulunduğu tabut, vazo ve sair kaplar ile bunlarla birlikte getirilen veya önceden ya da sonradan gönderilen çiçek, çelenk ve bu mahiyetteki eşyaya muafiyet tanınmaktadır.

Vize, bir devletin dış temsilcilikleri veya sınır makamları aracılığıyla, ülkesine seyahat edecek bir yabancının pasaportuna koyduğu ve bu yabancının ülkesinin sınır kapısına kadar giderek sınır makamlarına giriş için başvuru yapabileceğini girebileceğini gösteren bir kayıttır.

Vizeler, seyahat edilecek ülkenin

Büyükelçiliğinin Konsolosluk Bölümünden;

Başkonsolosluğundan veya

Konsolosluğundan alınır.

Bazı ülkeler, Fahri Başkonsoloslukları veya Fahri Konsoloslukları aracılığıyla da vize verebilmektedirler.

Vize başvurusunda istenilen belgeler ülkeden ülkeye, seyahat amacına veya başvuranın pasaportunun türüne (diplomatik, hizmet, hususi, umuma mahsus pasaport veya seyahat belgesi) ve hatta zamandan zamana büyük değişiklikler gösterebilmektedir. İlgili temsilcilikten bilgi alınması gerekmektedir.

Bir vize başvurusunda genel kural başvurunun şahsen yapılmasıdır.Vize başvurusunda istenilen belgeler ülkeden ülkeye, seyahat amacına veya başvuranın pasaportunun türüne (diplomatik, hizmet, hususi, umuma mahsus pasaport veya seyahat belgesi) ve hatta zamandan zamana büyük değişiklikler gösterebilmektedir. İlgili temsilcilikten bilgi alınması gerekmektedir.

VİZE BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR?

Bir vize başvurusunda genel kural başvurunun şahsen yapılmasıdır.

Pasaportun yıpranmamış olması gerekir. Yıpranmış pasaporta vize alsanız dahi sınırdan geri çevrilmeniz mümkündür. Pasaportunuzu yenilemenizde yarar vardır. (Pasaport başvurusuna ilişkin ayrıntılı bilgi için: www.egm.gov.tr adresindeki internet sitesine bakınız.)

Pasaportunuzun geçerlilik süresinin başvuru tarihinden itibaren en az bir yıl olmasına özen göstermelisiniz. Bu hususu vize talep edeceğiniz ülkenin temsilciliğinden teyit ettirmenizde yarar vardır.

Mülakat sırasında, yetkilinin sorularına doğru yanıtlar vermeniz önemlidir.

Başvurunuzu eksiksiz belgelerle yapınız. Tahrif edilmiş veya sahte belgelerle başvuruda bulunmak yasalara göre suçtur.

Vize bir egemenlik hakkıdır. Bu nedenle başvurunuzun reddedilebileceğini önceden kabul ediniz.

Mülakat sırasında, yetkilinin, hakkınızda olumlu izlenim edinmesi, başvurunuzun kabul edilme şansını arttırır.

Seyahatinizi gerçekleştirebilecek ekonomik olanaklara sahip olduğunuzu belgelemeniz beklenir.

Mülakatın amacı; seyahat edeceğiniz ülkenin makamlarının bu ülkeye seyahat edecek yabancılar için belirlediği koşulları taşıyıp taşımadığınızı anlamaktır.

İşsiz iseniz veya kendinizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin geçimlerini sağlayabilecek düzenli ve yeterli bir gelir düzeyine sahip değil iseniz, potansiyel bir göçmen olarak kabul edileceğinizden, vize alma şansınız oldukça düşüktür. Bu durumda iseniz, vize başvurusunda bulunmamanız uygun olacaktır. Reddedileceğini bildiğiniz bir talepte bulunmaktan kaçınmanız zaman ve para tasarruf etmenizi de sağlayabilir.

Bazı ülkeler vize harcının yanında, yüksek sayılabilecek meblağlarda başvuru veya işlem harcı almaktadırlar. Bu koşullar ülkeden ülkeye değişmektedir. İlgili temsilcilikten bilgi almanızda yarar vardır.

Uluslararası kural; vize başvurunuzu daimi ikametinizin olduğu yerden yapmanızdır.Bir ülkenin Türkiye’de birden çok Başkonsolosluk ve Konsolosluğu var ise, vize başvurunuzu ikametinizin bulunduğu yere yakın olan temsilciliğe yapmanız gerekir. Bu hususu da ilgili temsilcilikten önceden öğrenmenizde yarar vardır.

Bir ülkeye hangi yabancının girebileceğine karar vermek, uluslararası hukuka göre, o devletin egemenlik yetkilerindendir. Bu husus, tartışılmaz temel bir kuraldır. Devletler ülkelerine hangi yabancıların girebileceğini kendi ulusal çıkarlarına göre belirlerler. Her devletin ülkesine girmeleri yasaklı/sakıncalı yabancılar listesi vardır. Ayrıca, yasaklılar listesinde bulunmayan bir yabancıya, ekonomik olarak yük olabileceği, kamu düzenini bozabileceği ve kamu sağlığına risk oluşturabileceği gerekçeleriyle vize verilmemesi mümkündür.

Uluslararası hukukta Devletlerin ulusal egemenlik yetkileri esastır. Bu egemenliklerini sınırları içerisinde çıkardıkları yasalar ile diledikleri gibi kullanırlar. Ulusal egemenlik yetkileri arasında ülkelerine hangi yabancıların hangi koşullarla girebileceklerini belirlemek de vardır. Vize bu amaca hizmet etmektedir. Devletin bu yetkisi uluslararası hukuk bakımından tartışılmazdır. Devletler egemenlik yetkilerini kendi iradeleriyle sınırlayabilirler.

Vize Başvurusunun reddine itiraz öncelikle vizeyi reddeden temsilciliğe yazılı olarak müracaatla yapılmaktadır. Herhangi olumlu bir yanıt alınamaması halinde, itiraz için yargı yoluna başvurmak mümkündür. Ancak vize reddinde yargı yolunun açık olduğu ülkeler sayıca fazla değildir. Ayrıca, genelde uzun zaman alan mahkeme süreci sonunda mahkemenin devlet aleyhine sonuçlanma olasılığı zayıftır. Diğer önemli bir husus, bir devletin yasaları yargı yolunu vize müracaatçısının itirazı için açık tutuyorsa, bu davaya o devletin mahkemeleri bakacaktır. Dolayısıyla, o ülkenin bir avukatını tutmanız gerekmektedir.

Genelde ilgili ülkeler başvuru sayısına sınırlama koymamaktadırlar. Ancak, ilk başvuru koşullarınızda (ekonomik durumunuzun iyileşmesi, seyahat nedeninizin farklı olması gibi) bir değişiklik yok ise, ikinci başvuru para ve zaman kaybına yol açabilecektir. Zira Batılı ülkeler başta olmak üzere, bazı ülkeler vize harcı ve vize işlem harcı adı altında tahsil ettikleri meblağları vize talebi reddedilse dahi iade etmemektedirler.

Temsilciliklerin kaşe vurmaları giderek yaygınlaşan bir uygulamadır. Bu tür kaşelerde çoğunlukla, temsilciliğin bulunduğu kentin adı veya kısaltması ile bir tarih (başvurunun işlem gördüğü tarihtir) bulunur. Pasaportunuzdaki böyle bir kayıt tekrar başvuruda bulunmanıza engel değildir. Bu kayıt diğer temsilciliklere yapacağınız başvurularınızın reddedileceği anlamına gelmez. Ancak, söz konusu kaşe bir Schengen ülkesi tarafından pasaportunuza vurulmuşsa, diğer bir Schengen ülkesinin vize başvurunuzu daha titiz bir şekilde incelemesi olasıdır

Seyahat özgürlüğü temel insan haklarındandır. Ancak, devletlerin ülkelerine hangi yabancıların gireceklerine karar verme yetkileri tam ve tartışılmaz bir uluslararası hukuk ilkesidir. Unutulmaması gereken husus, vize uygulamasının tanımı itibariyle seyahat özgürlüğüne yönelik başlı başına bir sınırlama olmasıdır. Sizin, bir ülkeye girememeniz, seyahat özgürlüğünüzün sınırlanması gibi görünse de, devletlerin de sizin ülkelerine girip giremeyeceğinize karar verme hakkı vardır. Söz konusu kaşe ise, esasen, temsilciliğin yapılan işlemi izlemesine yardımcı olmaktadır. Bir pasaport, hamilinin bir ülkeye seyahat edebileceğine ilişkin hamilinin lehine kayıtlar içerebileceği gibi, aleyhine kayıtlar da içerebilir.

Vize ihlali, aldığınız vizenin üzerinde belirtilen süreden daha fazla vizeyi veren ülkede kalmanız veya vizeyi veriliş amacı dışında kullanmanızdır. Örneğin; bir öğrenci vizesi ile çalışmak veya turist vizesi ile öğrenim görmek vize ihlalidir.

Ziyaret ettiğiniz ülkeden sınır dışı edilirsiniz. Hakkınızda ülkeye sürekli veya geçici giriş yasağı konulabilir ve/veya para cezası ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Schengen'e üye ülkeler aşağıda sunulmaktadır:Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.AB’ye üye olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein da Schengen bölgesine dâhildir.Bir yabancı Schengen bölgesine üye ülkelerden birinin vizesi ile girdiğinde diğerine serbestçe seyahat edebilmektedir. Bununla birlikte, Schengen vize rejimi yönetmeliği uyarınca, Schengen vizesi ilk defa kullanılırken vizenin alındığı ülkeye giriş yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Örneğin, İtalya’nın Temsilciliklerinden alınan vize ile önce İtalya’ya giriş yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, Schengen bölgesine seyahat edecek vatandaşlarımızın vizelerini ilk giriş yapacakları ülkenin temsilciliğinden almaları hususu önem taşımaktadır.Schengen ülkeleri ortak Schengen Information System-SIS adı verilen bir veri tabanından yararlanırlar. Bu veri bankasında, Schengen ülkelerine girmesi gereken kişilerle ilgili bilgiler başta olmak üzere çeşitli bilgiler yer alır ve üye ülkelerin yetkili makamlarının kullanımına açıktır.

Bu konuda etraflıca bilgi sahibi olmak ve vatandaşlarımıza ikili düzenlemeler çerçevesinde sağlanan vize kolaylık ve muafiyetlerini görmek istiyorsanız, ilk olarak Bakanlığımız internet sitesinin Konsolosluk/Vize Uygulamaları/Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları başlığına bakmanızı öneririz.Konuya ilişkin detayları Bakanlığımızdan veya başvuruda bulunduğunuz ülke temsilciliğinden de öğrenebilirsiniz.

YÖK ile varılan mutabakat uyarınca, "Çalışma ve Tatil" vizesine başvuracak adayların tespitini Avustralya Büyükelçiliği yapacaktır. Bu kapsamda başvuran adayların başvuru belgeleri Bakanlığımız aracılığı ile Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne iletilecektir.Başvuru için gerekli belgeler:Dilekçe ekinde bir nüfus cüzdan sureti Öğrenim durumunu gösterir belge Yabancı dil durumunu gösterir belge Pasaport sureti Mali kaynağı ispat eden belge Sağlık raporu

Yukarıda belirtilen belgeler, tamamlandıktan sonra Avustralya Büyükelçiliğince belirtilen tarihlerde Bakanlığımızın Konsolosluk İşleri Vize Uygulamaları Daire Başkanlığına iletilir. Başvuru belgeleri bu birimimiz tarafından incelendikten sonra ilgili Büyükelçiliğe Nota yazısı ile iletilir.

Gideceğiniz ülkenin irtibat bilgilerini Bakanlığımız internet sitesinden http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?92435023-667b-4a3b-ade8-b61efab1194a (belirtilen link çalışmamakta, bunun yerine diplomatik portala ulaşılabilen http://www.mfa.gov.tr/turkiye_deki-yabanci-temsilcilikler.tr.mfa adresi paylaşılabilir) adresinden öğrenebilirsiniz. Öte yandan, pasaportunuzun türüne göre vize almanız gerekip gerekmediği konusundaki bilgilere Bakanlığımız internet sitesi http://www.mfa.gov.tr/turk-vatandaslarinin-tabi-oldugu-vize-uygulamalari.tr.mfa adresinde ulaşabilmeniz mümkündür.Vize almanız gerekiyorsa, gideceğiniz ülkenin temsilciliği ile görüşmeniz ve başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi edinmeniz tavsiye edilmektedir.

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bulunduğunuz ülkedeki Türk Konsolosluğuna başvurabilirsiniz.

Yeni tip sürücü belgeleri ile Türk vatandaşları 6 ay süreyle Konvansiyona taraf ülkeler dahilinde araç kullanabileceklerdir. İlgili ülkenin Konvansiyona taraf olup olmadığını www.nvi.gov.tr sürücü-belgesi bağlantısından öğrenebilirsiniz.

Kesin dönüş yapmadan Türkiye'ye araba götürmeniz mümkün değildir.

2644 sayılı Tapu Kanunu’nun Mayıs ayında yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı aranması uygulaması terk edilmiştir. Türkiye’de geçerli mevzuata göre, taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan resmi sözleşmelerin mutlaka taşınmazın bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapılması gerekmektedir. Ayrıca, resmi satış öncesinde noter huzurunda “satış vaadi sözleşmesi” imzalanması da mümkündür.

Satış sözleşmesi resmi şekilde yapılan taşınmazın mülkiyetinin kazanılması Tapu Müdürlüklerinde yapılacak tescil ile mümkün olmaktadır. Yabancılar kanuni sınırlamalara uymak kaydıyla, Türkiye’de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, taşınmaz satın alabilirler. Ancak farklı şehirlerde de olsa, yabancı bir kişinin Türkiye’de satın alabileceği taşınmazların toplam yüzölçümü 30 hektarı geçemez.

Yabancıların taşınmaz alımı öncesinde, bölgedeki askeri makamlardan izin alınması da gerekmektedir. Bahsekonu taşınmazın güvenlik bölgesi içinde bulunması halinde, yabancılara satış işlemi yapılması mümkün olamayacağından, bu konunun ödeme yapılmadan önce açıklığa kavuşturulması önemlidir.

Yurtdışında ikamet eden kişilerin ülkemizdeki yerel seçimlerde oy kullanmaları mümkün değildir.

 

-Kimlik belgelerini veya pasaportlarını,

 

-Taşınmaz edinimleri ikamet iznine tabi yabancıların ilgili emniyet müdürlüklerinden verilen ikamet tezkerelerini,

 

-Yurt dışından verilen vekaletnameler esas alınarak vekaleten işlem yaptırmaları halinde, tercümeleriyle beraber vekaletnamelerin aslını

 

veya onaylanmış bir örneğini beraberlerinde bulundurmaları gerekmektedir.

 

Tapuda yapılacak işlemlere ilişkin düzenlenen vekaletnamelerde fotoğraf olması zorunludur.

Yurtdışından gelen yolcular beraberlerinde olmak ve veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesiyle, varsa kimlik ve eşkâl belgesini ibraz etmek kaydıyla Türkiye'ye toplam 2 adet evcil hayvan (kedi, köpek ve kuş) veya 10 adet akvaryum balığı getirilebilirlerBu konuda ayrıntılı bilgi için bir veterinere, seyahat edeceğiniz havayolu şirketine ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimine de danışmanızda fayda bulunmaktadır.

Söz konusu bilgiyi pasaportunuzda bulunan ve ilgili ülke makamlarınca verilen çalışma izninde bulabilirsiniz.Ayrıntılı bilgi için Çalışma Bakanlığı ve/veya var ise ilgili ülkede bulunan Çalışma Müşavirliği/Ataşeliğiyle bağlantıya geçilmesi mümkündür.

Evet. Bunun için bulundukları ülkedeki Türk Konsolosluklarına başvurabilirler veya E-Devlet üzerinden temin edebileceklerdir.

Bunun için adınıza bir çalışma belgesi düzenlenmelidir. Bu belge için şahsen Konsolosluğumuza gelebileceğiniz gibi posta yoluyla da başvurabilirsiniz. Çalışma belgesi düzenlenebilmesi için gerekli belgeler aşağıdadır:

 

Daha önceden çalışmış olduğunuz işyerleri de dahil olmak üzere alacağınız işe başlama ve bitiş tarihleriyle maaş bilginizin yer aldığı antetli kağıda yazılmış ve imzalı işyeri yazısı

Çalışma ve oturma izinlerinizin birer fotokopisi ve varsa asılları

Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

Pasaportun işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

Konsolosluğumuza hitaben yazılmış ve talebinizi içeren bir dilekçe

Yurtdışındaki temsilciliklerimizin bulundukları ülkelerde soruşturma-kovuşturma, ifade alma gibi adli veya cezai yetkileri bulunmamaktadır. Türkiye'de görülen bir davada (hazırlık soruşturması hariç) şahitlerin ifadesi ancak yargı mercii önünde alınabilmektedir. Şahitlik yapacak kişi veya kişiler yurtdışında bulunuyorsa Türkiye'deki mahkeme (ilgili ülkeyle adli yardımlaşma anlaşması bulunuyorsa) ifadelerin o ülkenin adli makamları tarafından alınarak Türkiye'ye gönderilmesini talep edebilir.

İlgili ülkede eğitim konusunda ilgili ülkeden bilgi almanız ve Türkiye'deki temsilciliklerinden eğitim vizesi almanız gerekmektedir.

Bu konuda ayrıntılı bilgi için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'yle temasa geçebilirsiniz.

Bu konuda ayrıntılı bilgi için sigorta şirketinizi veya bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik kurumuyla temasa geçebilirsiniz.

Birinci seçeneğe göre, çalıştığınız ülkedeki Başkonsolosluğumuz Konsolosluk Şubesine şahsen veya posta yoluyla başvurarak Hizmet Belgesi düzenlenmesi için sunmanız gereken belgelerin neler olduğunun ve 492 Sayılı Harçlar Kanunun Konsolosluk Harçlarına ilişkin 5 sayılı tarifesi uyarınca yatırılacak harç miktarı ile transfer yönetiminin öğrenilmesi uygun olacaktır. Temsilciliğimiz tarafından talep edilecek olan belgelerin, SGK tarafından tasdik edilmiş örneklerinin veya asılarının temsilciliğimize gönderilmesi gerekmektedir.İkinci seçenekte ise, 3201 sayılı "Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun" uyarınca, çalıştığınız işyerinden alınan, hizmet sürelerini gösterir bonservis veya çalışma belgesindeki bilgilerin pasaportunuzdaki bilgilerle (giriş-çıkış süreleri ile) doğrulanması halinde, Başkonsolosluğumuzca "Hizmet Belgesi" düzenlenmesine gerek kalmadan, doğrudan borçlanma işlemi yapacak olan SGK İl Müdürlüklerine başvurmanız da mümkündür. (Konu hakkında detaylı bilgi vermemekteyiz, vatandaşlarımızı temsilcilik ile ya da mevcut ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği/Müşavirliği ile görüşmesi için yönlendirmekteyiz.)

Adli sicil belgesi Türk vatandaşlarına, Türk vatandaşlığından izinle çıkmış Mavi Kart hamillerine ve yasal oturma-çalışma izni ile en az 6 ay veya daha uzun süre Türkiye'de ikamet etmiş olan yabancı kimlik numarası sahibi yabancılar adına düzenlenebilir.

Altyapısal olarak Bakanlığımız veri tabanına bağlı faaliyet gösteren çevrimiçi Dış Temsilciliklerimizce çok dilli adli sicil belgesi düzenlenebilmektedir.

15 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşları, Mavi Kartlılar ve yabancı kimlik numarası sahibi yabancılar Dış Temsilciliklerimizden de e-devlet şifresi alabilmektedir.

BİZİ ARAYIN

Konsolosluk Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat

+ 90 312 292 29 29

Diğer Numaralar
A.B.D. ve Kanada'dan
+1 888 566 7656
Almanya'dan
+49 30 56 83 73 099
Avusturya'dan
+43 800 00 70 90
İngiltere'den
+44203 6088090
Hollanda'dan
+311 076 60007
Fransa'dan
+33 180 146335